Grundskolor och anpassad grundskola

Altorpskolan

Högstadium i Herrljunga

Eggvena skola

F-6-skola i Eggvena

Eriksbergs skola

Eriksbergs skola

F-6-skola i Eriksberg

Horsbyskolan

F-6-skola i Herrljunga

Hudene skola

F-6-skola i Hudene

Molla skola

Molla skola

F-6-skola i Molla

Mörlanda skola

Mörlanda skola

F-6-skola i Annelund

Ods skola

Ods skola

F-6-skola i Od

Grundskola

Enligt skollagen har alla barn skolplikt, vilket motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet. Skollagen anger också att utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper, färdigheter och den skolning i övrigt som behövs för att delta i samhällslivet. Undervisningen i grundskolan styrs av skollag, skolförordning, läroplan, kursplaner och timplaner. Den läroplan grundskolan styrs av, Lgr 11, är gemensam för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Anpassad grundskola

Anspassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen styrs av Läroplan för anpassad grundskola.