Artikeln publicerades 16 oktober 2023

Rörelse på rast

Sparbanksstiftelsen satsar ytterligare 12 500 000 kr på att få barn i rörelse i skolorna.

rörelse på rast

Förra året sjösattes Rörelse på rast som ett pilotprojekt i samarbete med RF-SISU Västra Götaland. Utfallet blev så lyckat att Sparbanksstiftelsen Alingsås nu tagit beslut om att växla upp satsningen till ett flerårigt projekt i olika etapper från och med höstterminen 2023.

Vi vill göra skillnad och bidra till ett förändringsarbete kring synen på och vikten av rörelse i skolan, eftersom vi vet att fysisk aktivitet ökar studieron, säger Rebecca Bitto från Sparbanksstiftelsen Alingsås.

Vi vill också öka inkluderingen och möjligheten till socialt umgänge genom aktiviteterna – inte minst bland killar, som allt som oftast känner sig utanför på rasterna.

Till innevarande år har sex skolor, utöver de redan 14 befintliga skolorna, tillkommit i projektet, varav en skola är en anpassad grundskola, vilket innebär att 20 skolor nu är på banan.

Rörelse på rast är indelat i tre olika etapper, varav den första etappen innefattar rastaktiviteter med utbildad personal en dag i veckan. Skolan och pedagogerna erbjuds också utbildning i rörelseförståelse, och ambitionen är att hitta samverkansformer med det lokala föreningslivet.

Etapp två omfattar samma innehåll som etapp ett, men här tillkommer ett utvecklingsarbete, där skolorna får ett processtöd som systematiserar arbetet med rörelse under hela skoldagen.

I den avslutande etappen ingår allt ovan men utan resurser för rastaktiviteterna – med andra ord ska respektive skola nu kunna stå på egna ben.

De 14 skolor som gick in i projektet förra året, övergår nu till etapp två, medan de sex nya skolorna tar sig an etapp ett under innevarande läsår. Och sedan rullar det hela på i olika steg under ett antal år, för att alla deltagande skolor ska komma igenom de tre etapperna.

Likt tidigare är RF–SISU satta att driva projektet och för att skapa de rätta förutsättningarna har Sparbanksstiftelsen skjutit till ytterligare medel – totalt 12,5 miljoner kronor för de kommande två åren. Till detta kan läggas 2,6 miljoner sedan tidigare.

Genom uppväxlingen blir det bland annat möjligt att tillsätta fler personer i projektgruppen, där bland annat ett antal aktivitetsledare ingår – från fem stycken år ett till 11 stycken år två. Något som ger extra möjligheter att nå framgång enligt Camilla Parkell, som är projektledare för Rörelse på rast.

Projektet har blivit mycket väl mottaget bland såväl elever som pedagoger, och det är kul att konstatera att alla 14 skolor, som var med under år ett, även finns med oss år två. Alla är så tacksamma och inspirerade, säger Camilla.

Vi vill att projektet ska bli en naturlig del av skolans verksamhet, och våra erfarenheter från första året är att vi med hjälp av projektet fått fler att röra på sig, vilket vi även hoppas ska avspegla sig i ett bättre studieresultat över tid, avslutar Camilla och uppmanar alla skolor i upptagningsområdet att ansöka om att få vara med.

I Herrljunga och Vårgårda kommun deltar följande skolor just nu:
• Horsbyskolan
• Mörlandaskolan
• Ods skola - Ny fr.o.m HT 2023
• Hols skola
• Lena skola Ny fr.o.m HT 2023
• Lindbladsskolan

Rörelse på rast
Vi vill uppmuntra till en rörelserik skoldag, med rörelse och socialt umgänge på raster som extra fokus. Vi vill även skapa intresse för att aktivera sig på fritiden. Vi vänder oss till skola och anpassad skola för barn i ÅK F-6 i de fyra kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda. Rörelse på rast startade hösten 2022 och visionen är att erbjuda alla skolor att delta. Under terminen 2023/2024 är 20st skolor med. Rörelse på rast genomförs av RF SISU Västra Götaland, på uppdrag av skolförvaltningarna i kommunerna och finansieras av Sparbanksstiftelsen Alingsås. Rörelse på rast är tänkt att pågå under flera år och har inte något bestämt slutdatum.

För mer information kontakta:
• Camilla Parkell, Projektledare RF-SISU Västra Götaland, 0709-26 58 72, camilla.parkell@rfsisu.se.
• Annica Steneld, Bildningschef, Bildningsförvaltningen Herrljunga kommun, 0513-174 02, annica.steneld@herrljunga.se.
• Malin Lindberg, Skolchef, Vårgårda Kommun, 0322-60 07 04, malin.lindberg@vargarda.se.
• Rebecca Bitto, Verksamhetsledare Sparbanksstiftelsen Alingsås, 0702–14 43 55, rebecca.bitto@sparbanksstiftelsenalingsas.se.