Dispens vid avfallshämtning

Nedan följer information angående dispenser gällande avfallshämtning. Blanketter för ansökan och anmälan finns i längst ner på sidan och vid ytterligare frågor gällande dispenser är du varmt välkommen att kontakta miljöenheten.

Uppehåll i avfallshämtning

Uppehåll i avfallshämtning vid permanentbostad kan medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare då fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader. Uppehåll i avfallshämtning vid fritidshus kan medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden (maj-september).

Miniservice

Miniservice innebär att man får avfallshämtning var åttonde vecka. Ansökan om miniservice kan godkännas om hushållet komposterar allt sitt matavfall i godkänd behållare samt sorterar ut allt producentansvarsmaterial och lämnar detta på avsedd plats. Exempel på producentansvarsmaterial är förpackningar och glödlampor.

Gemensam avfallsbehållare

Två närboende fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan medges tillstånd att använda en gemensam avfallsbehållare under förutsättning att behållaren inte fylls mer än att den lätt kan stängas eller är så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den.

Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv vill kompostera annat avfall än trädgårdsavfall, exempelvis matavfall, måste anmäla detta skriftligen till bygg- och miljönämnden. Kompostering ska ske i en isolerad, skadedjurssäker och ventilerad behållare. Anmälan gäller endast för den nyttjanderättshavare som gjort anmälan.

Avgift

I enlighet med kommunens taxa kommer en avgift om 872 (åttahundrasjuttiotvå) kr tas ut för handläggningen av ärendet. Faktura skickas separat.