Dispens vid avfallshämtning

Nedan följer information angående dispenser gällande avfallshämtning. Blanketter för ansökan och anmälan finns i i kommunens digitala självservicelänk till annan webbplats och vid ytterligare frågor gällande dispenser är du varmt välkommen att kontakta miljöenheten.

Uppehåll i avfallshämtning

Uppehåll i avfallshämtning vid permanentbostad kan medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare då fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader. Uppehåll i avfallshämtning vid fritidshus kan medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden (maj-september).

Miniservice

Miniservice innebär att man får avfallshämtning var åttonde vecka. Abonnemanget miniservice är möjligt om hushållet komposterar allt sitt matavfall i godkänd behållare samt sorterar ut allt producentansvarsmaterial och lämnar detta på avsedd plats. Exempel på producentansvarsmaterial är förpackningar och glödlampor.

Gemensam avfallsbehållare

Två närboende fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan medges tillstånd att använda en gemensam avfallsbehållare under förutsättning att behållaren inte fylls mer än att den lätt kan stängas eller är så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den.

Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall

Fastighetsägare eller boende som själv vill kompostera annat avfall än trädgårdsavfall, exempelvis matavfall, måste anmäla detta skriftligen till bygg- och miljönämnden. Kompostering ska ske i en isolerad, skadedjurssäker och ventilerad behållare. Anmälan gäller endast för den som gjort anmälan.

Avgift

För handläggningen kommer bygg- och miljönämnden att ta ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige om 1 025 kr.