Dispens vid avfallshämtning

Enligt Herrljungas renhållningsförskrifter ska alla bostäder ha avfallshämtning. Det finns dock möjlighet att få dispens från denna regel. Blanketter för ansökan och anmälan finns i i kommunens digitala självservice Länk till annan webbplats. och vid ytterligare frågor gällande dispenser är du varmt välkommen att kontakta miljöenheten.

Uppehåll i avfallshämtning

Tillstånd för uppehåll i avfallshämtning vid permanentbostad kan man få om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader. Tillstånd för uppehåll i avfallshämtning vid fritidshus kan man få om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningsperioden (maj-september).

Miniservice

Miniservice innebär att man får avfallshämtning var åttonde vecka. Abonnemanget miniservice är möjligt om hushållet komposterar allt sitt matavfall i godkänd behållare samt sorterar ut allt producentansvarsmaterial och lämnar detta på avsedd plats. Exempel på producentansvarsmaterial är förpackningar och glödlampor. Det behövs ingen dispens för miniservice, men man måste ha anmält sin matkompost (se nedan).

Gemensam avfallsbehållare

Om man bor nära varandra kan man ansöka om att använda en gemensam avfallsbehållare under förutsättning att behållaren inte fylls mer än att den lätt kan stängas eller är så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den.

Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall

Vanligtvis får man bara kompostera trädgårdsavfall hemma. Vill du kompostera annat, exempelvis matavfall, måste du anmäla detta skriftligen till bygg- och miljönämnden. Kompostering ska ske i en isolerad, skadedjurssäker och ventilerad behållare. Anmälan gäller endast för den som gjort anmälan.

Avgift

För handläggningen kommer bygg- och miljönämnden att ta ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige om 1 050 kr.