Elda utomhus

Sedan den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall ska lämnas till återvinningscentralen eller komposteras. Lagstiftningen är svårtolkad, men Herrljunga kommun arbetar med att ta fram en uppdatering av de lokala renhållningsföreskrifter i syfte att det ska vara tillåtet för enskilda att elda trädgårdsavfall, utan att enskilda behöver söka särskild dispens.

Trädgårdsris

Följande gäller i Herrljunga kommun

 • Personer som bor inom detaljplanelagt område får inte elda sitt trädgårdsavfall under perioden 1 maj – 15 augusti
 • För övriga fall av enskildas eldning av trädgårdsavfall är det tveksamt om eldning av trädgårdsavfall är tillåtet
 • Den som vill vara säker på att inte, vid eventuellt klagomål från grannar, bli föremål för ett tillsynsärende kan kostnadsfritt söka dispens för eldning av trädgårdsavfall (länk längst ner på denna sida)
 • Det finns ingen sanktionsavgift eller straffbestämmelse som träder in direkt vid eventuell otillåten eldning av trädgårdsavfall som sker utan att dispens har sökts och beviljats
 • Om allt går som planerat kommer det i Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter finnas ett generellt undantag från kravet på att enskilda ska sortera ut och materialåtervinna sitt trädgårdsavfall

Lagstiftningen är otydlig och svårtolkad

Den 1 januari 2024 trädde några ändringar i Sveriges avfallsförordning ikraft. Ändringarna säger bland annat följande:

 • Den som har bioavfall ska sortera ut biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall (3 kap 1 §)
 • Den som behandlar bioavfall ska vid val av behandlingsmetod prioritera materialåtervinning (3 kap 1c §)
 • Avfall som har samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller för att materialåtervinnas får inte förbrännas (3 kap 19 §)
 • Tillsynsmyndigheten får ge dispens från förbudet mot förbränning av trädgårds- eller parkavfall om förbränningen sker i samband med offentliga tillställningar och görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön (19a §)

Här kan man läsa avfallsförordningen i sin helhet: Avfallsförordningen Länk till annan webbplats.

När kommuners lokala föreskrifter strider mot nationell förordning, så gäller den nationella förordningen. I Herrljunga kommuns lokala föreskrifter anges följande:

 • Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut (28 §)
 • Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är förbjuden under tiden 1 maj – 15 augusti. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter och renhållningsordning. Eldningsförbudet gäller inom områden med detaljplan (6b§)

Här kan man läsa Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter i sin helhet: Renhållningsföreskrifter Pdf, 291.9 kB.

Här kan man läsa Herrljunga kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter i sin helhet: Hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 316.5 kB.