Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer.

Tobaksrök högsta riskfaktorn

Tobaksanvändning är den riskfaktor som har störst betydelse för utvecklingen av en rad följdsjukdomar. Risken med att använda tobaksprodukter är högre än en rad andra riskfaktorer så som högt blodtryck, ohälsosamma matvanor, högt blodsocker och högt BMI. Rökning ökar till exempel risken för lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL, med ökad dödlighet som följd. Läs mer på Hjärt-Lungfonden Länk till annan webbplats..

Rökförbud

Rökförbudet som finns i lagstiftningen innebär att rökning inte får ske på ett flertal offentliga platser. Kommunen har tillsynsansvaret för de rökfria utomhusmiljöerna. Kommunens tillsynsansvar innebär bl.a. att kontrollera att den ansvarige följer lagens krav samt att lämna information och råd till den ansvarige (6 kap. och 7 kap. LTLP). Kommunen får i sin tillsyn av de rökfria utomhusmiljöerna meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagens bestämmelser ska följas.

Vart vänder jag mig?

Om man är på en servering eller annan offentlig plats där det förekommer rökning vänder man sig i första hand till den som är ansvarig för serveringen med sitt klagomål. I andra hand vänder man sig till miljöenheten som har tillsynsansvaret.

Rökfritt

De rökfria miljöer som regleras i lagen om tobak och liknande produkter är: