Strand- och bassängbad

Miljöenheten utför tillsyn på strand- och bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som utnyttjas av många människor. I tillsynen ingår bland annat kontroll av hygieniska förhållanden, till exempel städning av omklädningsrum och toaletter i simhallen och provtagning av vattenkvalité vid strandbaden under säsong.

Bassängbad

Bassängbad omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med bassängbad menas här en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor, exempelvis simbassänger, pooler och plaskdammar. I Herrljunga har vi ett bassängbad Länk till annan webbplats. där vattnet kontrolleras dagligen av verksamheten. Miljöenheten genomför även årligen en inspektion av bassängbadet.

Tänk på hygienen när du badar!

  • Duscha och tvätta hela kroppen noggrant utan badkläder, gäller även små barn och blöjbarn
  • Avlägsna allt smink, klocka och smycken
  • Använd rena badkläder
  • Använd inte underkläder eller bomullskläder vid bad
  • Tvätta fötterna innan du går in i badanläggningen även om du endast ska stå på kanten
  • Glöm inte att lämna skorna redan vid entrén in till omklädningsrummen
  • Har du varit magsjuk, vänta minst en vecka med att bada i bassäng

Strandbad

Utöver tillsynen på bassängbadet kontrollerar miljöenheten även strandbaden Sämsjö-Ruin och Sandsken. Under badsäsongen tar miljöenheten prover på vattnet och skickar in på analys. Resultatet publiceras på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.. Där syns bland annat uppgifter om vattentemperatur, vattenkvalitet och algblomning vid strandbaden.

Sämsjön, badplatsen vid kyrkoruinen

Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten vid provtagningstillfället bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt ur hygienisk synpunkt. Bedömningen baseras på mängden tarmbakterier i vattnet. Om tarmbakterier påträffas finns också en risk att det förekommer sjukdomsframkallande bakterier i vattnet.

Vattenkvaliteten vid badplatserna påverkas av många faktorer som exempelvis väder, strömmar och de potentiella källor till föroreningar som finns i området. Vanliga orsaker till försämrad badvattenkvalitet är olika smittor från djur och människor samt algblomning.

Djurförbud vid allmänna badplatser 1 maj till 30 september

I enlighet med Herrljungas lokala ordningsföreskrifter Pdf, 196.9 kB.bör hund eller annat djur inte medföras till allmän badplats under tiden 1 maj till 30 september. Hundar ska hållas kopplade inom all offentlig plats och därmed jämställd plats. Det gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund, signalhund, diabeteshund, epilepsihund eller för polishund i tjänst.