Lokala miljömål

Herrljunga kommun vill bidra till det regionala och nationella miljöarbetet och samtidigt värna om miljön inom kommunen och har därför på uppdrag av kommunfullmäktige formulerat lokala miljömål i samband med Herrljunga kommuns översiktsplanering.

Att omsätta miljömålen i praktisk handling är ett gemensamt uppdrag med många aktörer: kommuner, myndigheter, näringsliv och enskilda individer. Nu påbörjas ett löpande arbete med att upprätta handlingsplaner i kommunens olika förvaltningar.

De lokala miljömålen syftar till att lyfta miljöfrågorna till en strategisk nivå där de ska komma in i tidiga skeden av planering och utgöra ramar som stöd för beslutsfattande. Vid beslut där prioriteringar och avvägningar behöver göras tillhandahåller de lokala miljömålen riktlinjer och principiella ställningstaganden att förhålla sig till.

De lokala miljömålen är också skrivna som en enklare guide till de nationella miljömålen samt ger en bild av strukturen för samhällets miljöpåverkan, både dess problem och möjligheter.