Artikeln publicerades 25 maj 2022

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem

Plan- och byggenheten ser just nu över tillsynsregistret gällande OVK (Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem) och kommer inom kort att skicka ut brev till fastighetsägare till flerbostadshus i kommunen.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det byggnadens ägare som ansvarar för att inomhusklimatet är tillfredsställande.

  • Ventilationskontrollen ska utföras av sakkunnig som fått godkännande (riksbehörighet) av ackrediterat certifieringsorgan och den ska ske med fasta 3-6 års intervaller.
  • Ventilationskontrollen ska protokollföras. Ett exemplar lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar sänds till byggnadsnämnden.
  • Byggnadens ägare ska anslå ett intyg över utförd ventilationskontroll på en väl synlig plats, till exempel i trapphuset eller entrén.
  • Om byggnadens ägare inte följer reglerna om funktionskontroll, eller underlåta att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan och bygglagen bla annat förelägga ägaren att vidta åtgärder. Kommunen kan också ingripa med stöd miljöbalken (1998:808), om ”olägenhet för människors hälsa” föreligger.
  • Förteckning över certifierade sakkunniga funktionskontrollanter finns på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/ Länk till annan webbplats.