Artikeln publicerades 7 februari 2023

Kulturhistorisk byggnadsinventering

Storgatan 1919

Herrljunga kommuns plan- och byggenhet har med hjälp av VGR tagit fram en kulturhistorisk byggnadsinventering för Herrljunga tätort samt för Ljung och Annelund.

I denna rapport fångas en del av det som är Herrljungas historia avspeglad i bebyggelsen.
Här lyfts kulturhistoriskt intressant bebyggelse fram som på olika sätt speglar samhällets utveckling, gestaltning och estetiska ideal och sociala förhållanden. Rapporten bygger på en kulturhistorisk bebyggelseinventering utförd under 2022. Avsikten med inventeringen och rapporten är att skapa ett gott kunskapsunderlag för den fortsatta planeringen och utvecklingen i Herrljunga och samtidigt väcka intresse för bevarande av Herrljungas kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse och särart. Inventeringen har utförts av Förvaltningen för kulturutveckling på uppdrag av Herrljunga kommun.

Riktigt kul och värdefullt att äntligen få inventeringarna färdigställda. Det är ett gediget arbete som är utfört och kommer vara ett väldigt bra stöd i framtida byggärenden, säger
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt i Herrljunga kommun.

Utöver inventeringen planerar vi också för fysiska möten i vår, där inventeringen kommer presenteras och det kommer finnas tid för frågor, säger Emil.

Drygt 100 byggnader har inventerats vilka står som representanter för de kategorier som ska spegla Herrljunga tätort; 1860 –1910-talets stations- och handelssamhälle, 1910 –1920-talets bebyggelse inspirerad av jugend, nationalromantik och klassicism, 1930 –1950-talets egnahemstankar och funktionalism i en ny modern tid, 1960 –1980-talets rekordtid med omfattande byggande in i miljonprogrammet med småhus och flerfamiljsbostäder. Vid sidan av tidskaraktäriseringen belyses agrara spår i bebyggelsen, utbildning- och fritidsbebyggelse, vård-, omsorgs- och kommunal bebyggelse, kyrklig bebyggelse, hembygds- och folkparker samt industri- och verksamhetsrelaterade byggnader. Allt detta formar den gemensamma kulturmiljön som är ett fundament i vår gemensamma livsmiljö och en viktig grund att stå på och bygga vidare från. Kulturmiljön är unik för varje plats och den går inte att ersätta när den en gång försvunnit. Läs hela kultur- och byggnadsinventeringen. Länk till annan webbplats.