Tvätta bilen

Bilen ska du helst tvätta i en biltvättsanläggning där vattnet renas innan det släpps ut. Att tvätta bilen på gatan är inte tillåtet.

Tvätta bilen rätt!

Vid biltvätt på gatan leds i de flesta fall tvättvattnet orenat direkt till närmaste sjö eller vattendrag!

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag, Nossan, eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. Det kan till och med skada reningsprocessen.

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna. De miljömärkta produkterna är inte helt ofarliga, utan underlättar avskiljning av olja och andra kemikalier i en oljeavskiljare.

Normalt får man inte använda medhavda tvättkemikalier varken till automatiska tvättar eller gör-det-själv-tvättar eftersom de kan påverka reningsanläggningen så att reningen inte fungerar som det är tänkt.

Biltvätt

Hur ska man då göra när man tvättar bilen?

Det allra bästa är att åka till en biltvätt och tvätta bilen där. För miljön är det mest skadliga att tvätta bilen på gatan där tvättvattnet rinner helt orenat ner i en dagvattenbrunn. Tvättar man på gräsmatta infiltrerar vattnet långsamt och skadliga ämnen kan fastna i marken istället för att de hamnar direkt i grundvattnet eller i ett vattendrag där de gör mest skada.

Vad gäller enligt miljöbalken?

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska du skaffa dig den kunskap som behövs, utföra de skyddsårdgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Tvättvattnet från biltvätt räknas som avloppsvatten, som skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Det innebär i praktiken att du ska välja en plats där tvättvattnet renas, t.ex. en biltvätt där det finns oljeavskiljare eller reningsanläggning.