Enskilt vatten och avlopp

De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet har enskilda anläggningar. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för dessa anläggningar.

Enskilt vatten

Det är Livsmedelsverket som har informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar. Som brunnsägare kan du hitta mycket information på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Herrljunga kommuns miljöenhet kan inte vara behjälplig när det gäller provtagning av egna brunnar (utöver barnvattenprov – se nedan), utan vi hänvisar direkt till laboratorierna och rekommenderar att ni anlitar ett laboratorium som är ackrediterat enligt SWEDAC. På Swedac.se Länk till annan webbplats. kan du se olika laboratorium som är certifierade.

Gratis barnvattenprov!

Herrljunga kommun erbjuder familjer som väntar barn eller har barn under 1 år ett gratis provtagningstillfälle. Erbjudandet gäller en gång per fastighet och enbart för familjer som är folkbokförda i kommunen.

Du kan hämta ut provflaskor från kommunhuset under kontorstid. I samband med att du hämtar flaskorna så fyller du i en följesedel och bestämmer vilken dag provet ska tas och skickas i väg. Besök kommunhuset och be om att få prata med någon på miljöenheten så hjälper vi dig.

Registrera din brunn

Det finns möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU Länk till annan webbplats.. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.
Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.
Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd samtidigt som du medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.
SGU inrapporteringsformulär Länk till annan webbplats.

Enskilt avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet kan du ha en så kallad enskild avloppsanläggning. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken av kommunens miljöenhet för att anlägga en avloppsanläggning som betjänar upp till 200 personekvivalenter vilket motsvarar 40 hushåll. I kommunens digitala självservice Länk till annan webbplats. hittar du ansökningsblanketten och e-tjänsten.

Miljöbalkens krav på enskilda avlopp gäller över hela Sverige. Det som fastighetsägare behöver veta finns att läsa på den nationella kunskapsbanken www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats..

Herrljunga kommuns miljöenhet följer kontinuerligt upp att miljöbalkens krav följs och bedriver regelbundet tillsyn på små avloppsanläggningar. Under 2024 kommer vi att för andra gången inspektera i delar av Herrljunga socken.

Avloppsguiden har sammanställt skötseltips Länk till annan webbplats. för olika avloppsanläggningar som kan bidra till att förlänga anläggningens livslängd.

Är mitt avlopp godkänt?

Är du osäker på om ditt avlopp är godkänt finns det några enkla steg att gå igenom. Du finner en detaljerad checklista Länk till annan webbplats. på avloppsguidens hemsida!

Hur går jag tillväga för att åtgärda mitt avlopp?

Om du som fastighetsägare är medveten om att avloppet inte uppfyller kraven, kan man gå till väga på det här sättet:

 1. Kontakta en gräventreprenör, du hittar ett urval av de som är aktiva i kommunen på www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.. Välj i första hand en entreprenör som är diplomerad enligt Maskinentreprenörerna (ME) för att anlägga enskilda avlopp. Hör gärna med dina grannar, det kan bli billigare om ni har samma entreprenör.
 2. Be entreprenören komma ut till din fastighet så att ni kan diskutera vilken lösning som passar dig bäst.
 3. Om någon del av anläggningen kommer att placeras närmre fastighetsgränsen än 4,5 m eller om någon del av anläggningen placeras på grannens fastighet kommer berörd granne kontaktas av miljöenheten för ett yttrande.
 4. Om du vill ha en infiltration eller markbädd ska entreprenören gräva en provgrop (2 m djup eller till dess att grundvatten påträffas) där du har tänkt lägga anläggningen. Tänk på att ha ett skyddsavstånd till dricksvattentäkter (ca 50 m).
 5. Kontakta Herrljunga kommuns miljöenhet för en provgropskontroll. Det är bra om även entreprenören kan vara med vid kontrollen. Vi tittar på jordart, avstånd till grundvattnet och dricksvattentäkter. Ansökningsblankett och e-tjänst hittar du i kommunens digitala självservice. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 6. Funderar du på minireningsverk vill vi också komma ut på plats, då behövs ingen provgrop och du kan ha ett kortare avstånd till dricksvattentäkten.
 7. När vi har fått in din ansökan prövar vi den. Om allt är okej får du normalt ditt tillstånd inom några veckor. Prövningsavgiften för 2024 är 7 020 kronor. I tillståndet finns det flera villkor som måste följas, dessa villkor reglerar bland annat hur stor anläggningen ska vara, skyddsavstånd med mera. Först när du har fått tillståndet kan du börja gräva.
 8. När anläggningen är klar ska en entreprenörsrapport fyllas i. Den ska skickas till Herrljunga kommuns miljöenhet när anläggningen är klar.
 9. Om du har valt en entreprenör som inte är diplomerad ska du kontakta Herrljunga kommuns miljöenhet för att slutbesikta anläggningen. Avgiften för en slutbesiktning är 2340 kronor för 2024.

ME-diplomering

avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats. går det att söka efter utbildade entreprenörer som är aktiva i kommunen. De entreprenörer som är utbildade och anlagt fler än 5 avlopp/år under en 5 års period i kommunen är:

 • Pers Maskinservice
 • Falks Markentreprenad
 • Eggvena Schakt
 • Berggrens Schakt
 • Källunga Gräv
 • M.Augustsson Entreprenad

Slamtömning

Du kan läsa mer om slamtömning och avgifter här.