Skog

Herrljunga kommun äger ca 370 hektar skog.

Större delen av skogsbeståndet förvaltas enligt kommunens skogsbruksplan av entreprenören Södra. Extra hänsyn tas till rekreations- och naturvärden. Avverkning sker kontinuerligt enligt den skogsbruksplan som varje skogsägare har skyldighet att upprätta.

Utöver detta finns den tätortsnära skogen, till exempel mellan bostadsområden eller direkt i bebyggelse. Här görs en löpande översyn, både genom gallring och avverkning, och detta arbete sköts av kommunens Arbetsmarknadsavdelning. Vid synpunkter på enskilda träd i det tätortsnära beståndet, så tas i första hand hänsyn till säkerhet, men naturligtvis också till vad de närboende tycker.