Vänorter

Genom våra vänorter får vi en bättre förståelse för omvärlden samt får nya perspektiv på verksamheten i kommunen. Herrljunga kommun har två vänorter: Ukmergé i Litauen och Kamyanets Podilskiy i Ukraina.

Ukmergé, Litauen

Ukmergé är en stad nordväst om Vilnius, Litauen. Staden har cirka 50 000 invånare. Ukmergé har ett utbyggt vänortssamarbete med flera städer i Europa. Staden har på senare tid lockat flera större industrietableringar då den är en knutpunkt mellan Litauens fyra största städer. Vänortsavtal tecknades i maj 2008.

Kamyanets Podilskiy, Ukraina

Kamyanets Podilskiy är en stad i sydvästra delen av Ukraina, nära gränsen till Moldavien. Staden har cirka 100 000 invånare. Staden ligger utmed historisk färdvägar, både i freds- och krigstid. Under förra seklet har staden kommit att bli en känd turiststad i Ukraina. Vänortsavtal tecknades i juni 2008.

Vänortsavtalen som är grunden för samarbetet finns att ta del av i kommunhuset.

Syfte med vänortssamarbete

Det yttersta syftet med vänortssamarbete i allmänhet, är fredsbevarande. Genom att lära känna varandra och varandras kultur minimerar risken för konflikter. På en mer konkret och påtaglig nivå betyder vänortssamarbetet för oss, att vi får en bättre förståelse för omvärlden, att vi ges nya perspektiv på verksamheten i kommunen samt kan genomföra gemensamma utvecklingsprojekt. Gemensamma projekt innefattande de kommunala verksamheterna men också med organisationer och företag från kommunerna.

Samarbete

Samarbetet med de båda vänorterna består i dagsläget av att det genomförs en förstudie med finansiering från SALA IDA. SALA IDA är en organisation som ägs av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och vars syfte är att stödja demokratiutveckling på regional och lokal nivå i exempelvis forna östländer.

Inom den närmaste tiden uttrycker representanter för de tre kommunerna att man önskar prioritera frågor inom områdena: ekonomi, socialt/hälsa, turism och administration.