Artikeln publicerades 24 februari 2022

Våld i nära relationer – en obligatorisk utbildning för alla kommunens chefer

För att bättre kunna upptäcka våld i anställdas nära relationer och erbjuda hjälp har Herrljunga kommun nu infört obligatorisk utbildning för alla chefer på alla nivåer om våld i nära relationer. Satsningen är kommunövergripande och löper parallellt med den politiska satsningen en kommun fri från våld. Ett samarbete med Länsstyrelsen har inletts där Herrljunga kommun är pilotkommun.

Sandra Säljö

Sandra Säljö, socialchef

Socialchef Sandra Säljö har tillsammans med HR tagit fram en utbildningsinsats för alla chefer samt material som alla chefer i kommunen obligatoriskt ska använda under APT och på medarbetarsamtal.

Min förhoppning med satsningen är att alla chefer ska känna sig trygga att fråga sina medarbetare om våldsutsatthet/våldsutövning och vi på detta sätt också identifierar medarbetare som behöver stöd, säger Sandra Säljö.

Bosatta personer i Herrljunga kommun som blir utsatta för våld i nära relationer kan söka hjälp och stöd hos kommunen. Men de utsatta finns inte enbart bland kommunens invånare. Även kommunens anställda kan vara utsatta för våld av en partner. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) befolkningsundersökning visar att 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen någon gång efter 18 års ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation.

De personer som utsätts finns även bland kommunens medarbetare och de blir ofta sjukskrivna för andra symptom. Denna satsning är ett led i att identifiera våld i nära relationer bland kommunens medarbetare och på så sätt kunna erbjuda rätt stöd utifrån ett arbetsgivarperspektiv, säger Sandra.

Utbildningen om våld i nära relationer ska ges till kommunens alla chefer. Första utbildningstillfället är en heldagsutbildning som sker den 31 mars och andra tillfället är en halvdagsutbildning den 28 april. Första tillfället behandlar vad våld i nära relationer innebär och vilka konsekvenser det kan få för den utsatta. Andra tillfället är en uppföljning och genomgång av rutiner, APT-material, med mera. Därefter kommer detta att införas som en del i introduktionen av nya chefer i kommunen.

Samtal på arbetstid

I första hand erbjuds tre samtal under arbetstid där det sedan även går att lägga till ytterligare samtal vid behov.

Om en chef via medarbetarsamtal eller får kännedom om våld i en medarbetares nära relation är första steget ett enskilt samtal med medarbetaren. Om medarbetaren vill kan samtalskontakt erbjudas. En planering läggs upp där den anställda har möjlighet att gå på samtal under arbetstid. Även den som utsätter för våld kan fångas upp via medarbetarsamtal och erbjudas samtal. Den utsatta medarbetaren kan också få information om att våldsutövaren kan få behandling och stöd för att sluta utöva våld.