Registrering av lotteri

Vad gäller för registreringslotterier och vilka lotterier behöver inte registreras.

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen Länk till annan webbplats.(2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade Registreringslotterier enligt kap.6 9 § spellagen.
All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen, detta gäller också för bingo.

Herrljunga kommun ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Herrljunga kommun. Lotterierna tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.
Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Mer info om spellagen hittar du hos Spelinspektionen/licens/spelformer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om kommunala lotterier/registreringslotterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på spelinspektionens webbplats.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri?

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

I spellagen 6 kap. 2 § Länk till annan webbplats. beskrivs vem som kan få en registrering.

Vilka krav ställs på registreringslotteriet?

En registrering gäller högst fem år

När en förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1 608 390 för 2022)* under en femårsperiod. (33,3*prisbasbeloppet =)

En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut.

Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

*2022 års prisbasbelopp är 48 300 kronor. ( Källa: SCB - Prisbasbelopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Krav för registrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen (föeningen) är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp Länk till annan webbplats.. Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp Länk till annan webbplats..

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 av prisbasbelopp Länk till annan webbplats. (prisbasbelopp/40000 =)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 av prisbasbelopp Länk till annan webbplats. (prisbasbelopp/6 =)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
 • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

  1. En offentlig nöjestillställning.
  2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
  3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen

Gratislotterier behöver ingen registrering eller licens

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138) Länk till annan webbplats..

Vissa krav på lottens utförande

I lotterier där högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande. I lotterier med högre vinstvärde (exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp) finns krav på lottens utformning, se LIFS 2018:4 Länk till annan webbplats.

Vad kostar registreringen?

Registreringen kostar 500 kronor och betalas in vid beviljad ansökan.

Hur kontrolleras föreningens lotteri?

När en förening fått registrering utser fritidsförvaltningen en lotterikontrollant.
Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs.
Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd.
Kontaktpersonen ska vid start av nytt lotteri skicka en ifylld blankett till kontrollanten.
Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten som i sin tur skickar in lotteriredovisningen till kommunen.

Hur ansöker föreningen om registreringslotteri?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in till angiven adress.
Förutom ansökan ska din förening också skicka in ett antal andra handlingar, exempelvis föreningens stadgar och årsmöteshandlingar, och utse en person som är ansvarig för lotteriet, en kontaktperson.
Vilka handlingar som ska bifogas framgår på ansökningsblanketten.

Blankett för ansökan om registreringslotter i digital självservice Länk till annan webbplats.

Hur anmäler och redovisar föreningen lotterier?

Vid start av lotterier under perioden som man ansökt och fått beviljat att genomföra registreringslotteri, kan man genomföra flertalet lotterier. Lotterierna under registreringsperioden ska rapporteras.
Skicka in blanketten "Rapport om Start av lotteri" till Lotterikontrollanten, som i sin tur skickar denna vidare till förvaltningen.

Blankett för start av lotteri i digital självservice Länk till annan webbplats.
(För att skriva i blanketten ladda ned den till din dator.)

När lotteriet är genomförts, fyller lotteriansvarig i föreningen i redovisningen, skriver in kontrollantens arvode och skickar redovisningen till kontrollanten. Om redovisningen kan godkännas, skickar sedan kontrollanten in redovisningen till förvaltningen. När redovisning inkommit, sänds en faktura till föreningen med summan för kontrollantens arvode. Läs mer nedan om kontrollantarvode.

Redovisningsblankett lotteri Pdf, 98.6 kB.
(För att skriva i blanketten ladda ned den till din dator.)

Kontrollantarvode

Kontrollantarvode/Lotterikontrollantens insats som är 3 %, högst 1 500 kr (exklusive moms 25%).

Faktura för kontrollantarvode för lotteriet skickas till föreningen efter redovisning av lotteri inkommit till kommunen.
Utbetalning av kontrollantarvode görs via lönekontoret till Lotterikontrollanten.