Vision och mål

"Växtkraft 10 000 - våga, vilja, växa" är Herrljunga kommuns utvecklingsplan. Utvecklingsplanen tar sikte på år 2020 och utgör den övergripande planen för kommunens utveckling de kommande cirka tio åren. Underrubriken "våga, vilja, växa" vittnar om att det utöver vilja också krävs mod och kraft för att växa.

10 000 invånare - vårt övergripande mål

10 000 invånare år 2020 är vårt övergripande mål. Svaret på frågan varför en positiv befolkningsutveckling är viktig kan besvaras genom positiva effekter som:

• Ökade skatteintäkter.
• Ökat elevunderlag för kommuens grundskolor.
• Ökat kundunderlag för handel och service.
• Nya människor med nya kunskaper och värdefulla erfarenheter.
• Nya kontakter med andra delar av Sverige och världen genom dem som flyttar hit.
• Ungdomar som har studerat kommer tillbaka med attraktiva kunskaper

4+2 visionspunkter

Utvecklingsplanen utgår från 4+2 visionspunkter som gemensamt ska bidra till att skapa framgång för Herrljunga kommun och för att det övergripande målet om 10 000 invånare ska nås.

Vår vision är att Herrljunga år 2020 är en kommun:

  • Där det är "gott att leva".
  • Som tagit flera steg närmare en långsiktigt hållbar kommun.
  • Med en tydlig och välkomnande VI-känsla i kommunen.
  • Med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.

För att skapa möjlighet att förverkliga de fyra visionspunkterna krävs dessutom:

  • En välskött kommunal ekonomi
  • Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet

Utvärdering av visionen/utvecklingsplanen sker hösten 2017. En enkät har genomförts med en grupp företagare och politiker. När resultat av den är klar, så ska den nya visionen för Herrljunga kommun arbetas fram. Det kommer att bli medborgardialog och workshops. Tidplanen för arbetet är inte fastställt ännu, men siktet är inställt på 2020, alternativt 2021.

En hållbar och inkluderande kommunn

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter