Anmälningsplikt offentliga lokaler

En offentlig lokal har många människor tillträde till, exempel är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar. Vissa av dessa anläggningar är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikten innebär att verksamheten ska anmälas till miljöenheten på Herrljunga kommun. Anmälan ska göras i god tid, minst 6 veckor innan verksamheten startar. I verksamheten ingår både lokalen och den verksamhet man utför i lokalen.

Anmälningspliktiga verksamheter

 1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
 2. Bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor.
 3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Ej anmälningspliktig verksamhet

 1. Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad, idrottsanläggningar och campinganläggningar.
 2. Lokaler för vård och annat omhändertagande, till exempel sjukhem, ålderdomshem, pedagogisk verksamhet.

Hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta, t ex öronhåltagning med håltagningspistol och användning av rakkniv mot huden har tidigare varit undantagen anmälningsplikten. Sedan 1 juli 2021 gäller dock anmälningsplikten även för verksamheter med risk för annan smitta.

Miljöenheten har tillsynsansvar även om verksamheten inte är anmälningspliktig och kan därför göra tillsyn för att kontrollera så att verksamheten inte innebär en olägenhet eller risk. Du som ska starta en verksamhet där allmänheten har tillträde i, men ej är anmälningspliktig enligt ovan, rekommenderas att informera kommunen i förväg. Genom att du frivilligt informerar om din verksamhet får miljöenheten veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Kommunen tar inte ut någon avgift för registrering av ej anmälningspliktig verksamhet.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär förenklat att du som är ansvarig för en verksamhet måste kontrollera så att verksamheten inte orsakar skada på människa eller miljö. Det handlar om att tänka efter före så man vet hur risker och skador förebyggs. Därigenom minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder. Du får även en bättre överblick över verksamheten och kan minska dess miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

För alla verksamhetsutövare gäller att egenkontrollen efterlevs. Egenkontrollen regleras i 26 kap. 19 § Miljöbalken (1998:808) och i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE). Miljöbalken gäller för alla verksamheter medan FVE gäller anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter.

Egenkontrollens innehåll

Egenkontrollprogrammet skiljer sig mellan olika verksamheter, och därför kan man inte använda ett färdigt egenkontrollprogram. Egenkontrollen ska dokumenteras och vid inspektion ska miljöenheten kunna titta i dokumentationen.

Exempel på vad det ska finnas rutiner för:

 • Kontroll av utrustning
 • Rengöring av redskap
 • Intervall för funktionskontroll av steriliseringsutrustning
 • Städning av lokalen
 • Kontroll av ventilation
 • Resultat från sporprover
 • Dokumentation som visar underhållet av desinfektion
 • Uppdaterad kemikalielista
 • Bortforslande och omhändertagande av farligt avfall, till exempel skalpeller.

Egenkontroll för verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Verksamheter som inte innebär någon risk för blodsmitta eller annan smitta som till exempel frisörer och massörer, omfattas också av Miljöbalkens grundkrav på egenkontroll. Det innebär att det ska finnas en egenkontroll med till exempel rutiner för städning och hygien. Skillnaden är att det inte finns något krav på skriftlig dokumentation.