Företagens avfall

I alla verksamheter och företag uppkommer avfall. Hushållsavfall från verksamheter ska lämnas till Herrljunga kommun och företag ska därför ha abonnemang om hämtning av hushållsavfall. För övrigt avfall, så kallat verksamhetsavfall, ansvarar du själv som företagare för att det lämnas till någon som har tillstånd för att hantera aktuell avfallstyp.

Hushållsavfall

Avfall från företag, verksamheter och fastighetsägare är dels hushållsavfall, dels verksamhetsavfall. Till hushållsavfall räknas det som uppstår i bland annat fikarum, kök och toaletter. Ingen annan än kommunen eller kommunens entreprenörer får ta hand om det.

Verksamhetsavfall

Det är företagens eget ansvar att se till att det avfall som uppkommer i verksamheten, som inte är hushållsavfall, lämnas till en godkänd transportör och mottagare. Du är skyldig att se till att transportören och mottagaren har de tillstånd som krävs för att ta emot ditt avfall. Ska du transportera ditt avfall själv kan det krävas tillstånd eller anmälan hos länsstyrelsen. Lämnas avfallet till kommunens återvinningscentraler debiteras en avgift enligt kommunens renhållningstaxa.

Lagstiftningen kring avfall är omfattande och regleras i kommunens renhållningsföreskrifter, 15 kap. miljöbalken samt Avfallsförordningen (2020:614) Länk till annan webbplats. med tillhörande föreskrifter. Renhållningsföreskrifterna hittar du längst ner på sidan.

Farligt avfall

Avfallsjournal och rapporteringsskyldighet

Du måste föra en avfallsjournal för farligt avfall och även rapportera in uppgifterna till Naturvårdsverket. Du hittar information och etjänsten Länk till annan webbplats. för rapporteringen hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.. Se infobladet Länk till annan webbplats. för en mer detaljerad översikt över vilka uppgifter som ska antecknas.

Transport och avlämning

Du kan anlita ett avfallsföretag för transport av farligt avfall, ofta kan du även köpa tjänsten att de sköter rapporteringen till Naturvårdsverket.

Alternativt kan du själv transportera avfallet till kommunens återvinningscentral. I så fall är det flera saker du behöver tänka på:

  • Anmäl/ansök hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. om du ska transportera farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet. Anmälan för under 100 kg eller liter kostar i dagsläget under 500 kr och gäller i 5 år.
  • Upprätta transportdokument. Du kan använda en underskriven kopia av avfallsjournalen eller inrapporteringen till Naturvårdsverket, även en digital version fungerar, till exempel El-Kretsens app.
  • Återvinningscentralen måste också rapportera avfallet och behöver därför uppgifter från dig för att kunna ta emot det.
    • Använd blanketten Länk till annan webbplats. (under Slam- och avfallshantering) eller
    • Använd en kopia på inrapporteringen till naturvårdsverket. Kolla upp innan att återvinningscentralen tar emot just detta avfall (Herrljunga/Annelund: 0513-212 57 Tumberg: 0322-62 53 38 ) för att undvika att ändra rapporteringen Länk till annan webbplats. i efterhand.
    • Lämnar du elektronikavfall (ljuskällor, batterier, småelektronik, vitvaror) behöver du även rapportera till El-Kretsen Länk till annan webbplats.. I deras app kan du köpa till tjänsten, så att rapporteringen ska föras över till naturvårdsverkets e-tjänst automatiskt. Återvinningscentralen kan ta emot elektronikavfall genom att skanna av QR koden som du får i El-Kretsens app.

Rapporteringen till Naturvårdsverket måste göras inom 2 dagar efter transporten till återvinningscentralen. Antingen gör du den själv i e-tjänsten, eller så köper du till den tjänsten hos El-Kretsen.

Sammanfattning

Du behöver ha samma information på flera olika ställen, då det är i princip samma uppgifter så går det bra att använda kopior. Uppgifter om farligt avfall behövs i avfallsjournalen, som transportdokument, för att kunna lämna av avfall hos återvinningscentralen, eventuell till El-Kretsen och till avfallsregistret.