Gräva och schakta

Här kan du läsa om vad som gäller om du vill gräva och schakta inom kommunen. Beroende på vart du gräver kan du behöva kontakta andra myndigheter.

Marklov

Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska får schakta eller fylla ut så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Motsvarande krav kan gälla inom områden med områdesbestämmelser. Kontakta byggenheten vid frågor om marklov.

Schaktning i förorenade områden och påträffande av förorenad jord

Om grävning ska ske i ett område som man vet eller misstänker är förorenat, ska du kontakta miljöenheten på Herrljunga kommun i god tid för att ta reda på om arbetet behöver anmälas enligt den 28 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska göras av den som vill utföra en efterbehandlingsåtgärd, t ex markägaren eller exploatören. Områden där det finns anledning att misstänka att marken är förorenad är industriområden/före detta industriområden, stadsmiljöer, utfyllnader och vägområden. Områden som normalt är fria från föroreningar är villatomter, naturmark, orörd mark och liknande.

Om markförorening upptäckts vid grävning i ett område så måste arbetet stoppas och du är skyldig att underrätta miljöenheten i Herrljunga. Regeln kallas för upplysningsskyldigheten och gäller oavsett om området tidigare ansetts förorenat. Att låta bli att rapportera en förorening kan vara straffbart.

Återanvändning av avfall i anläggningsändamål

Vid grävarbeten, där överskottsmassor uppstår, finns ofta önskemål om att använda massorna på annan mark. Schaktmassor som ska återanvändas på annan plats klassas som avfall enligt miljöbalken. För att återanvända avfall (schaktmassor) kan du vara skyldig att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen eller anmäla återanvändningen till miljöenheten. Det är endast massor där föroreningsrisken är ”mindre än ringa” som får återanvändas utan anmälan eller tillstånd. Detta förutsätter att området där massorna ska återanvändas inte kräver särskild hänsyn. Det är alltså inte bara föroreningshalten i massorna som avgör om återanvändningen av massorna innebär ”mindre än ringa” risk utan även bland annat platsen. De riktvärden som finns för att bedöma föroreningsrisken är inte detsamma som de riktvärden för känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning som gäller för att bedöma saneringsbehov i förorenade områden. I informationsbladet ”Information om schaktmassor” finns mer utförlig information om återanvändning av avfall i anläggningsändamål.

Schaktning i känsliga områden

Arbeten i känsliga områden kan behöva anmälas till länsstyrelsen för samråd om naturmiljön riskerar att ändras väsentligt. Särskilda regler gäller i Natura 2000-områden, vattenskyddsområden eller liknande.

Vid grävning inom ett område på 100 meter från kända fornlämningar ska kulturmiljöenheten på länsstyrelsen kontaktas för yttrande om tillstånd för grävning krävs (telefon till växel: 010-224 40 00). Det gäller även om du i samband med grävningen påträffar något som kan vara en fornlämning eller ett föremål från äldre tid.

Strandskyddsdispens kan behövas om massorna ska användas strandnära (100-200 meter). Kontakta Plan- och Byggenheten.