Kemikalier

Företag och verksamheter i Sverige använder stora mängder kemikalier. Du som hanterar kemiska produkter ska ha kunskap om produkterna och mycket information finns i produkternas säkerhetsdatablad (SDB).

Har du en verksamhet som hanterar kemikalier så måste du ha kunskap om hur du ska hantera dessa kemikalier. I kemikaliernas säkerhetsdatablad kan du skaffa dig kunskap om hälso- och miljörisker, förvaring, avfallshantering, lämpliga absorbtionsmedel och så vidare. Anmälningspliktiga företag ska ha en kemikalieförteckning. Tanken med en kemikalieförteckning är att du ska ha en bättre överblick över din kemikalieanvändning. Följande uppgifter ska stå i kemikalieförteckningen:

  • Kemikaliens namn
  • Vad den används till
  • Årsförbrukning
  • Information om produkternas miljö- och hälsoskadlighet
  • Produkternas klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet
  • Notera även om produkten innehåller prioriterat riskminskningsämne eller utfasningsämne (hör till information om kemikaliers miljö- och hälsoskadlighet)

För mindre verksamheter gäller miljöbalkens allmänna hänsynsregler som säger att verksamheten ska vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risk för skada på miljön eller människors hälsa. Oavsett din verksamhets storlek så krävs det att du har god ordning bland dina kemikalier.

Använd miljömärkta produkter

Både som företagare och privatperson kan du göra aktiva val och försöka välja ett mer miljövänligt alternativ. När du väljer produkt ska du ta den som är minst farlig för människors hälsa och miljön. Kemikalier kan innehålla ämnen som klassas som utfasningsämne eller prioriterat riskminskningsämne. Utfasningsämnen ska du så långt som möjligt ersätta med mindre farligt ämne eller alternativa metoder. Riskminskningsämnen ska du se vilka risker det finns vid användning och försöka säkerställa att användning sker så säkert som möjligt. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide (PRIO Länk till annan webbplats.) och Reach-förordningen Länk till annan webbplats. hjälper dig att välja rätt.