Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas upp i växtskyddsmedel och biocidprodukter. För att få sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt kan det krävas att du ansöker om tillstånd, anmäler eller underrättar miljöenheten i Herrljunga Kommun.

Bekämpningsmedel delas upp i växtskyddsmedel och biocidprodukter. Växtskyddsmedel skyddar växter mot exempelvis skadedjur, svampangrepp och konkurrerande växter. Biocidprodukter är övriga bekämpningsmedel, exempelvis råttgift, träskyddsmedel, båtbottenfärg och insektsmedel. När du använder vissa biocidprodukter yrkesmässigt så ska du underrätta miljöenheten. Även för att få använda växtskyddsmedel krävs ibland att du tar kontakt med miljöenheten.

Det krävs alltid att du ansöker om tillstånd inom vattenskyddsområde. Även utanför vattenskyddsområde måste du ibland ansöka om tillstånd, exempelvis vid spridning av växtskyddsmedel på en skolgård eller runt ett hyreshus. I andra fall, räcker det med en anmälan. Om spridningen sker som punktbehandling behöver du inte ansöka om tillstånd eller anmäla spridningen.

Naturvårdsverkets definition av punktbehandling är ”behandling av växter med en metod som medför att växtskyddsmedlet inte sprids utanför det avsedda objektet”. Spridning med ryggspruta är därmed inte punktbehandling. Spridning på åkermark är också undantaget krav på anmälan eller ansökan om tillstånd, så länge åkermarken är utanför vattenskyddsområde.

En ansökan om tillstånd eller anmälan ska lämnas in senast 4 veckor innan spridning och alla blanketter finns i Digital självservicelänk till annan webbplats.

Underrättelse biocidprodukt

För yrkesmässig spridning av följande biocidprodukter; träskyddsmedel, rodentocider, insekticider, akaricider (mot spindlar) och bekämpningsmedel mot andra leddjur, måste du underrätta miljöenheten. Det gäller spridning som sker både utomhus och inomhus i lokaler som allmänheten har tillträde till. Du måste även sätta upp anslag där du sprider. Blankett för att underrätta miljöenheten finns i Digital självservicelänk till annan webbplats.

Använda växtskyddsmedel i vattenskyddsområde

För yrkesmässig spridning inom vattenskyddsområde krävs alltid tillstånd, oavsett vilket bekämpningsmedel du använder. Det gäller även vid spridning på åker. Kartor över vattenskyddsområden:

 1. Herrljunga (Altorp) vattenskyddsområde KartaPDF
 2. Remmenedal vattenskyddsområde KartaPDF
 3. Ölanda (Trollabo) vattenskyddsområde KartaPDF
 4. Källeryd vattenskyddsområde KartaPDF
 5. Annelund vattenskyddsområde KartaPDF

Tillståndsplikt utanför vattenskyddsområde

För yrkesmässig spridning inom följande områden krävs att du skriftligt ansöker om tillstånd till miljöenheten:

 1. på tomtmark för flerfamiljshus
 2. på gårdar till skolor och förskolor
 3. på lekplatser där allmänheten har tillträde
 4. i parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till
 5. inom idrotts- och fritidsanläggningar
 6. vid planerings- och anläggningsarbeten
 7. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Anmälningsplikt utanför vattenskyddsområde

För yrkesmässig spridning inom följande områden krävs en skriftlig anmälan till miljöenheten:

 1. på vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter
 1. banvall
 2. annat område som inte omfattas av tillståndskrav och har en sammanhängande area på mer än 1000 kvadratmeter och där allmänheten får färdas fritt. Hit räknas även spridning av växtskyddsmedel i skog

Andra krav

Du får endast använda bekämpningsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen. Det finns ett ”bekämpningsmedelsregister” på Kemikalieinspektionens hemsida där du kan söka information om olika bekämpningsmedel. Det är endast du som yrkesmässigt använder bekämpningsmedel som får använda medel som tillhör klass 1 och 2. Medel som tillhör klass 3 får användas även av privatpersoner.

I de flesta fall krävs att du har ett så kallat användartillstånd. För att få användartillstånd krävs ofta att du genomgått en utbildning. På kemikalieinspektionens hemsidalänk till annan webbplats står vilka myndigheter som ger användartillstånd för olika typer av bekämpningsmedel.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för att ge användningstillstånd för växtskyddsmedel. Yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får endast göras med en spruta som är godkänd av Jordbruksverket. Spridning av växtskyddsmedel ska noteras i sprutjournal. Mallar på sprutjournaler finns bland annat hos Jordbruksverket.

Mer information

Mer information om övriga krav som ställs på dig som sprider bekämpningsmedel finns i informationsblad ”VäxtskyddsmedelPDF” och hos andra myndigheter.