Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas upp i växtskyddsmedel och biocidprodukter. För att få sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt kan det krävas att du ansöker om tillstånd, anmäler eller underrättar miljöenheten.

Bekämpningsmedel delas upp i växtskyddsmedel och biocidprodukter. Växtskyddsmedel skyddar växter mot exempelvis skadedjur, svampangrepp och konkurrerande växter. Biocidprodukter är övriga bekämpningsmedel, exempelvis råttgift, träskyddsmedel, båtbottenfärg och insektsmedel. När du använder vissa biocidprodukter yrkesmässigt så ska du underrätta miljöenheten. Även för att få använda växtskyddsmedel krävs ibland att du tar kontakt med miljöenheten. Det krävs alltid att du ansöker om tillstånd inom vattenskyddsområde. Även utanför vattenskyddsområde måste du ibland ansöka om tillstånd, exempelvis vid spridning av växtskyddsmedel på en skolgård eller runt ett hyreshus. I andra fall, räcker det med en anmälan. Om spridningen sker som punktbehandling behöver du inte ansöka om tillstånd eller anmäla spridningen. Naturvårdsverkets definition av punktbehandling är ”behandling av växter med en metod som medför att växtskyddsmedlet inte sprids utanför det avsedda objektet”. Spridning med ryggspruta är därmed inte punktbehandling. Spridning på åkermark är också undantaget krav på anmälan eller ansökan om tillstånd, så länge åkermarken är utanför vattenskyddsområde.

En ansökan om tillstånd eller anmälan ska lämnas in senast 4 veckor innan spridning och alla blanketter finns under ”Relaterad information”.

Underrättelse biocidprodukt

För yrkesmässig spridning av följande biocidprodukter; träskyddsmedel, rodentocider, insektcider, akaricider (mot spindlar) och bekämpningsmedel mot andra leddjur, måste du underrätta miljöenheten. Det gäller spridning som sker både utomhus och inomhus i lokaler som allmänheten har tillträde till. Du måste även sätta upp anslag där du sprider. Blankett för att underrätta miljöenheten finns under ”Relaterad information”.

Använda växtskyddsmedel i vattenskyddsområde

För yrkesmässig spridning inom vattenskyddsområde krävs alltid tillstånd, oavsett vilket bekämpningsmedel du använder. Det gäller även vid spridning på åker. Kartor över vattenskyddsområden:

 1. Herrljunga (Altorp) vattenskyddsområde KartaPDF
 2. Remmenedal vattenskyddsområde KartaPDF
 3. Ölanda (Trollabo) vattenskyddsområde KartaPDF
 4. Källeryd vattenskyddsområde KartaPDF
 5. Annelund vattenskyddsområde KartaPDF
 6. Ljung vattenskyddsområde KartaPDF

Tillståndsplikt utanför vattenskyddsområde

För yrkesmässig spridning inom följande områden krävs att du skriftligt ansöker om tillstånd till miljöenheten:

 1. På tomtmark för flerfamiljshus,
 2. på gårdar till skolor och förskolor,
 3. på lekplatser där allmänheten har tillträde,
 4. i parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till,
 5. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 6. vid planerings- och anläggningsarbeten,
 7. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälningsplikt utanför vattenskyddsområde

För yrkesmässig spridning inom följande områden krävs en skriftlig anmälan till miljöenheten:

 1. På vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter.
 1. Banvall
 2. Annat område som inte omfattas av tillståndskrav och har en sammanhängande area på mer än 1000 kvadratmeter och där allmänheten får färdas fritt. Hit räknas även spridning av växtskyddsmedel i skog.

Andra krav

Endast bekämpningsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen får användas vid kemisk bekämpning. Det finns ett ”Bekämpningsmedelsregister” på Kemikalieinspektionens hemsida där du kan söka information om olika bekämpningsmedel.

Vem som helst får inte sprida bekämpningsmedel. Alla bekämpningsmedel tillhör klass 1,2 eller 3 beroende på hur stora risker det är med användningen. Klass 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt och i de flesta fall endast av dig som ansökt och fått ett s. k. användartillstånd. För att få användningstillstånd krävs ofta att du genomgått utbildning i spridning av bekämpningsmedel. På kemikalieinspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster står vilka myndigheter som ger användningstillstånd för olika typer av bekämpningsmedel. För att sprida växtskyddsmedel är det jordbruksverket som är ansvarig myndighet. Vid spridning av växtskyddsmedel så måste även sprutan som används vara godkänd av Jordbruksverket. Vilka sprutor som det gäller, kan du läsa om på Jordbruksverkets hemsida. För att en spruta ska godkännas behöver den genomgått ett funktionstest de tre senaste åren och klara testet. Ansökan om att få sprutan godkänd görs till Jordbruksverket.

Mer information

Mer information om övriga krav som ställs på dig som sprider bekämpningsmedel finns i informationsblad ”VäxtskyddsmedelPDF” och hos andra myndigheter.