Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas upp i växtskyddsmedel och biocidprodukter. För att få sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt kan det krävas att du ansöker om tillstånd, anmäler eller underrättar miljöenheten på Herrljunga kommun.

Underrättelse biocidprodukt

Vid yrkesmässig spridning av träskyddsmedel, råttgift, insektsmedel, akaricider (mot spindlar) eller bekämpningsmedel mot andra leddjur, måste du underrätta miljöenheten. Det gäller spridning som sker både utomhus och inomhus i lokaler som allmänheten har tillträde till. Du måste även sätta upp anslag där du sprider. Blankett för att underrätta miljöenheten finns i Digital självservice Länk till annan webbplats..

Förbud att sprida växtskyddsmedel

Det är förbjudet för både privatpersoner och yrkesverksamma att sprida växtskyddsmedel på följande platser:

 1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Vissa bekämpningsmedel bedöms ha så låg risk för människors hälsa eller miljön att de ändå är tillåtna att använda inom vissa av ovanstående områden. På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller: Kemikalieinspektionens information om förbudet Länk till annan webbplats.

Använda växtskyddsmedel i vattenskyddsområde

För yrkesmässig spridning inom vattenskyddsområde krävs alltid tillstånd, oavsett vilket bekämpningsmedel du använder. Det gäller även vid spridning på åker. Kartor över vattenskyddsområden:

 1. Herrljunga (Altorp) vattenskyddsområde Karta Pdf, 182.3 kB.
 2. Remmenedal vattenskyddsområde Karta Pdf, 114.7 kB.
 3. Ölanda (Trollabo) vattenskyddsområde Karta Pdf, 133.2 kB.
 4. Källeryd vattenskyddsområde Karta Pdf, 97.6 kB.
 5. Annelund vattenskyddsområde Karta Pdf, 153.8 kB.

Tillståndsplikt utanför vattenskyddsområde

För yrkesmässig spridning inom följande områden krävs att du skriftligt ansöker om tillstånd till miljöenheten:

 1. i sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och där det inte är förbjudet (det är förbjudet inom parker och trädgårdar som är avsedda att vara rekreationsområden för allmänheten),
 2. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 3. vid planerings- och anläggningsarbeten,
 4. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 5. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Du behöver inte ansöka om tillstånd om du använder växtskyddsmedel med verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen bedömt innebära en låg risk för människors hälsa och miljön och därför undantagit från krav vid användning: Lista på ämnen som är undantagna hos kemikalieinspektionen. Länk till annan webbplats.

Anmälningsplikt utanför vattenskyddsområde

För yrkesmässig spridning inom följande områden krävs en skriftlig anmälan till miljöenheten:

 1. på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
  1. invasiva främmande arter, eller
  2. karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen
 2. på banvallar, och
 3. inom områden som inte omfattas av förbud eller krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt. 

Du behöver inte anmäla användning på åkermark eller om du använder växtskyddsmedel med verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen bedömt innebära en låg risk för människors hälsa och miljön och därför undantagit från krav vid användning: Lista på ämnen som är undantagna hos kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.