Cisterner och lagring av brandfarlig vätska eller spillolja

Du som hanterar brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för lagring, hantering och kontroller görs på rätt sätt. Från 1 juli 2018 gäller nya regler för brandfarliga vätskor och spilloljor. Vid installation av cisterner större än 1 m3 så krävs alltid att du informerar miljöenheten. I vattenskyddsområden gäller hårdare regler. Cisterner behöver även ibland ha ett sekundärt skydd och samtliga ska genomgå regelbundna besiktningar. Ibland behöver du även ansöka om tillstånd för lagring av brandfarlig vätska till räddningstjänsten. Vid allvarliga olyckor med större läckage behöver du kontakta räddningstjänsten och miljöenheten.

Lagstiftning

Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor. Båda föreskrifterna börjar gälla 1 juli 2018. Reglerna gäller:

  • cisterner som är större än 1 m3 (inom vattenkyddsområde 250 liter)
  • cisterner med brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100°C)
  • cisterner med spillolja
  • oavsett var cisternen är placerad (inomhus, utomhus, i mark eller ovan mark)
  • även rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen
  • även mobila cisterner som står uppställda under en kortare period

Det kan även inom vattenskyddsområdens skyddsföreskrifter finnas regler som handlar om hantering av brandfarlig vätska.

Informera om installation av cistern

Till bygg och miljönämnden ska du lämna skriftlig information om installation av alla cisterner som är större än 1m3 senast fyra veckor innan installation. Om cisternen rymmer mer än 10 m3 krävs tillstånd från räddningstjänsten i Herrljunga. I vattenskyddsområden måste du ibland ansöka om tillstånd i andra räcker det med att du informerar miljöenheten. Mer information om det finns under respektive vattenskyddsområde.

När du behöver informera skriftligt eller ansöka om tillstånd för lagring av brandfarlig vätska eller spillolja (cistern) i Herrljunga.

Skriv tabellbeskrivning här


Cistern > 250 L (0,25 m3 )

i bostad

Cistern > 250 L (0,25 m3 )

övrigt

Cistern >1 m3

Cistern >10 m3

Utanför VSOInformera miljöenheten

Tillstånd

Räddningstjänsten

Annelunds VSO

Informera miljöenheten

Informera miljöenheten


Tillstånd

Räddningstjänsten

Herrljungas VSO

Informera miljöenheten

Informera miljöenheten


Tillstånd

Räddningstjänsten

Fåglaviks

VSO

Informera miljöenheten

Informera miljöenheten


Tillstånd

Räddningstjänsten

Källeryds

VSO

Informera miljöenheten

Tillstånd miljöenheten


Tillstånd

Räddningstjänsten

Remmenedals VSO

Informera miljöenheten

Tillstånd miljöenheten


Tillstånd

Räddningstjänsten

Ölandas

VSO*

Informera miljöenheten

Tillstånd miljöenheten
(sekundär zon)


 

Tillstånd

Räddningstjänsten

Öresjö

VSO (tetriär zon)

Informera miljöenheten

Informera miljöenheten


Tillstånd

Räddningstjänsten

*För Ölandas VSO gäller dessutom tillståndsplikt inom primär zon, med undantag för lagring som sker i bostadshus i ett utrymme med tätt golv utan golvbrunn, för cisterner under 25 L (0,025 m3). Tillstånd ska sökas hos miljöenheten.

Kontroller

Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska lämnas in till miljöenheten.

Kontroll av cisterner ska utföras av ett ackrediterat företag, med sex eller tolv års intervall beroende på om det finns korrosionsskydd eller inte. Kontroller ska göras

  • vid installation, innan cisternen tas i bruk
  • återkommande, enligt gällande kontrollintervall
  • då en cistern eller rör- eller slangledning har skadats, ändrats, genomgått en större reparation, flyttats, ska användas under nya driftförhållanden eller har varit avställd mer än ett år

Kopia på rapporterna från kontrollerna ska skickas in till miljöenheten i Herrljunga. Kontrollintervallen regleras i föreskrifter från Räddningsverket (MSBFS 2018:3). Uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll kan du få från SWEDAC.

När en cistern tas ur bruk

Du ska informera miljöenheten när cisternen ska tas ur bruk. En cistern som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är mycket viktigt att påfyllnadsrör och avluftningsledning tas bort och plomberas så att cisternen inte kan fyllas på igen av misstag. Beroende på vad det är för typ av cistern och hur den är placerad bör cisternen tas bort från fastigheten eller fyllas med sand.

Se till att få ett intyg om att cisternen och dess rörledningar har tömts och rengjorts av den som utförde arbetet. Intyget bifogas sedan till anmälan.

Vad gör jag om det läcker olja?

Vid oljeläckage ska du som ägare snarast göra en anmälan till miljöenheten. Rör det sig om ett allvarligt läckage med risk för spridning, måste du även kontakta räddningstjänsten. Du är också ansvarig för saneringen av läckaget och sanering ska ske med hjälp av en saneringsfirma.

Särskilda krav i alla vattenskyddsområden

Inom alla vattenskyddsområden ska cisterner med mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja ha sekundärt skydd. Det gäller både cisterner i och ovan mark. Cisterner ovan mark ska vara invallade. En invallning är en typ av sekundärt skydd. Undantag görs för cisterner ovan mark som är under regelbunden uppsikt och står i ett bostadshus pannrum eller liknande, de ska ha sekundärt skydd men det behöver inte vara i form av en invallning. Pannrum eller lokaler där cisternen står i kan räknas som ett sekundärt skydd. Bygg- och miljönämnden kan dock kräva invallning av dem om det bedöms nödvändigt.

sekundärt skydd: skydd mot läckage och överfyllnad. Dubbelmantling av rör- och slangledningar är en typ av sekundärt skydd.

invallning: (typ av sekundärt skydd ) en yta under tak, eller motsvarande som förhindrar regnvatten från att ansamlas, som är ogenomsläpplig och fångar in den förvarade vätskan och saknar anslutning till avlopp och som förhindrar spill och läckage från att spridas vidare till omgivningen.

Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffenhet. Skylten ska även innehålla följande information: - Fastighetsbeteckning - Adress - Volym - Högsta fyllningsflöde – Innehåll.

Annelund- , Fåglaviks- , eller Herrljunga(Altorps)- vattenskyddsområde

Till miljöenheten ska du lämna skriftlig information om installation av alla cisterner som är större än 250 liter senast fyra veckor innan installation. Det gäller även cisterner i bostadshus. Om cisternen rymmer mer än 10 m3 krävs tillstånd från räddningstjänsten i Herrljunga.

Källeryd- eller Remmendals vattenskyddsområde

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Villaoljetankar inomhus på hårdgjort golv med regelbunden tillsyn är undantagna från kravet på tillstånd men du måste informera miljöenheten om installation även av dessa.

Ölanda vattenskyddsområde

I Ölandas vattenskyddsområdes primära skyddzon måste du ansöka om tillstånd för hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter. I den sekundära zonen måste du ansöka om tillstånd för att hantera mer än 250 liter petroleumprodukter. Undantag gäller för transporter, bränsle i drifttank i fordon och lagring som sker i bostadshus i ett utrymme med tätt golv och utan golvbrunn. Lagring av mer än 250 liter i bostadshus måste du dock informera miljöenheten om. Det ska ske skriftligt senast fyra veckor innan installation.

Öresjö vattenskyddsområde

Endast tertiär zon ligger i Herrljunga. Till miljöenheten ska du lämna skriftlig information om installation av alla cisterner som är större än 250 liter senast fyra veckor innan installation. Det gäller även cisterner i bostadshus. Om cisternen rymmer mer än 10 m3 krävs tillstånd från räddningstjänsten i Herrljunga.