Cisterner och rör med brandfarliga vätskor

Det är viktigt att du som har brandfarliga vätskor i cisterner, tankar och rörledningar känner till vilka krav och regler som gäller för dessa. Både räddningstjänsten och miljöenheten har tillstånds- och tillsynsansvar vad gäller cisterner. Om du har en cistern eller behållare med brandfarlig vätska eller andra kemikalier inom vattenskyddsområde måste du även kontrollera vad som gäller inom just det vattenskyddsområdet.

För vilka cisterner och behållare gäller reglerna

Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner ovan och i mark regleras både i miljöbalken samt i MSB:s föreskrifter. Det ställs krav på att du ska informera miljöenheten och att cisternen genomgår kontroller. Reglerna gäller för förvaring av brandfarlig vätska och spillolja i cisterner med anslutna rör- och slangledningar samt i lösa behållare. Det gäller när cisternen eller behållaren rymmer mer än totalt 1 m3 brandfarliga vätska eller spillolja så länge du är utanför vattenskyddsområden. Inom vattenskyddsområden så gäller reglerna när det är mer än totalt 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja som hanteras.

Informera miljöenheten

  • senast fyra veckor innan du ska installera din cistern enligt volymerna ovan.
  • om cisternen ska tas ur bruk. Du ska senast i samband med att cisternen tas ur bruk informera miljöenheten om hur cisternen med anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas.
  • om du upptäcker att ett läckage har skett.
  • vid allvarliga olyckor med större läckage behöver du kontakta både räddningstjänsten och miljöenheten.

Blanketter för att informera miljöenheten finns i Digital självservice Länk till annan webbplats., använd den som heter "ansökan/anmälan" även för att informera.

Du behöver inte informera miljöenheten

Om den nyinstallerade cisternen behöver flyttas inom din egen fastighet/verksamhet inom ett år från första kontakten med miljöenheten. Om det har gått mer än ett år, ska miljöenheten kontaktas.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Cisterner i och ovan mark samt lösa behållare ska inom vattenskyddsområdets vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon ha sekundärt skydd t.ex. dubbelmantlade rör- eller slangledningar*. Detta gäller inte för cisterner i bostadshus och pannrum. Det sekundära skyddet ska genomgå kontroller på samma vis som cisterner.

Informera alltid miljöenheten skriftligt fyra veckor innan installation av alla cisterner som är större än 150 liter inom vattenskyddsområde. Det gäller även cisterner i bostadshus. I varje vattenskyddsområde finns dessutom föreskrifter som du också måste följa. Du kan läsa mer nedan. Ansökningar och information ska skickas till miljöenheten, Digital självservice Länk till annan webbplats..

* Ett rör eller en ledning tillverkad av två lager av stål eller annat material som är beständigt mot brandfarliga vätskor och spilloljor och som fångar upp läckage.

Regler i Herrljunga kommuns vattenskyddsområden

  • Herrljungas eller Annelunds vattenskyddsområde:

Utöver ovanstående lagkrav så finns det inget särskilt krav på anmälan eller tillstånd vid förvaring av brandfarlig vätska. Men det krävs tillstånd för hantering av andra kemikalier. För mer information läs i föreskrifterna för Herrljunga (Altorp) Pdf, 45.2 kB. och Annelund Pdf, 3.4 MB..

  • Källeryds eller Remmendals vattenskyddsområde:

Utöver ovanstående lagkrav så måste du söka tillstånd om du ska hantera mer än 250 liter petroleumprodukter. Ansökan ska skickas till miljöenheten. Villaoljetankar inomhus på hårdgjort golv med regelbunden tillsyn är undantagna från kravet på tillstånd.

Inom både Källeryd och Remmendals vattenskyddsområde, där petroleumprodukter hanteras*, ska det finnas en varningsskylt som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Herrljunga kommun och sätts upp av fastighetsägaren.

Det krävs även tillstånd för hantering av andra kemikalier. För mer information läs i föreskrifterna för Källeryd Pdf, 151.2 kB. och Remmenedal Pdf, 143.8 kB..

  • Ölandas vattenskyddsområde:

Utöver ovanstående lagkrav så finns det inget särskilt krav på anmälan eller tillstånd vid förvaring av brandfarlig vätska. Däremot krävs det tillstånd för hantering av andra kemikalier och krav på hur olika kemikalier ska hanteras. För mer information läs i föreskrifterna för Ölanda Pdf, 40.7 kB..

I Ölanda vattenskyddsområde, där petroleumprodukter hanteras*, ska det finnas en varningsskylt som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Herrljunga kommun och sätts upp av fastighetsägaren.

*med hantering avses tillverkning, användning, lagring, förvaring och liknande

Vad är det för kontroller som krävs?

De kontroller som gäller cisterner gäller även det sekundära skyddet inom vattenskyddsområde. De är följande:

  1. Installationskontroll; utförs i samband med att cisternen installeras. Installationskontrollen ska även omfatta kontroll av att det sekundära skyddet är tätt, tidsbeständigt och fungerande.
  2. Återkommandekontroll på cisterner är efter 12 år men om cisternen har mindre god korrosionsbeständighet ska den kontrolleras var 6:e år. Den återkommande kontrollen ska även omfatta kontroll av det sekundära skyddet. Det ska vara tätt, tidsbeständigt och fungerande.
  3. Revisionskontroll av cisterner och det sekundära skyddet ska utföras efter omfattande reparation, ändring eller vid flytt av cisterner som är större än 10 m3. Om det är en fast cistern som flyttas så ska en revisionskontroll av cisternen och det sekundära skyddet utföras oavsett cisternens storlek.

Obs! Installationskontroll och återkommandekontroll gäller även för cisterner som innehåller spilloljor som inte är brandfarliga.

Vem får göra kontrollerna?

Kontrollerna ska genomföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Läs mer på http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar Länk till annan webbplats.