Cisterner och rör med brandfarliga vätskor

Det är viktigt för dig som har cisterner, tankar och rörledningar för brandfarliga vätskor att känna till kraven och reglerna som gäller för dessa. Nedan kan du hitta en sammanfattning av kraven. Både räddningstjänsten och miljöenheten har både tillstånds- och tillsynsansvar vad gäller cisterner.

Kraven gäller för

Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner ovan och i mark med anslutna rör- och slangledningar samt i lösa behållare. Utanför vattenskyddsområde gäller kraven vid hantering av mer än totalt 1 m3 brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar. Inom vattenskyddsområde gäller kraven vid hantering av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar och i lösa behållare.

Informera miljöenheten

  • senast fyra veckor innan du ska installera din cistern enligt volymerna ovan.
  • om cisternen ska tas ur bruk. Du ska senast i samband med att cisternen tas ur bruk informera miljöenheten om hur cisternen med anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas.
  • om du upptäcker att ett läckage har skett.
  • vid allvarliga olyckor med större läckage behöver du kontakta både räddningstjänsten och miljöenheten.

Blanketter för att informera miljöenheten finns i Digital självservice Länk till annan webbplats., använd den som heter "ansökan/anmälan" även för att informera.

Du behöver inte informera miljöenheten

Om den nyinstallerade cisternen behöver flyttas inom din egen fastighet/verksamhet inom ett år från första kontakten med miljöenheten. Om det har gått mer än ett år, ska miljöenheten kontaktas.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Cisterner i och ovan mark samt lösa behållare ska inom vattenskyddsområdets vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon ha sekundärt skydd t.ex. dubbelmantlade rör- eller slangledningar*. Detta gäller inte för cisterner i bostadshus och pannrum. Det sekundära skyddet ska genomgå kontroller på samma vis som cisterner.

Informera alltid miljöenheten skriftligt fyra veckor innan installation av alla cisterner som är större än 150 liter inom vattenskyddsområde. Det gäller även cisterner i bostadshus. I varje vattenskyddsområde finns dessutom föreskrifter som du också måste följa. Du kan läsa mer nedan. Ansökningar och information ska skickas till miljöenheten, Digital självservice Länk till annan webbplats..

* Ett rör eller en ledning tillverkad av tvålager stål eller annat material som är beständigt mot brandfarliga vätskor och spilloljor och som fångar upp läckage.

Cisterner i vattenskyddsområde i Herrljunga kommun

  • Herrljungas eller Annelunds vattenskyddsområde:

Utöver ovanstående lagkrav så finns det inget särskilt krav på anmälan eller tillstånd vid förvaring av brandfarlig vätska. Men det krävs tillstånd för hantering av andra kemikalier. För mer information läs i föreskrifterna för Herrljunga (Altorp) Pdf, 45.2 kB. och Annelund Pdf, 3.4 MB..

  • Källeryds eller Remmendals vattenskyddsområde:

Utöver ovanstående lagkrav så måste du söka tillstånd om du ska hantera mer än 250 liter petroleumprodukter. Ansökan ska skickas till miljöenheten. Villaoljetankar inomhus på hårdgjort golv med regelbunden tillsyn är undantagna från kravet på tillstånd.

Inom både Källeryd och Remmendals vattenskyddsområde, där petroleumprodukter hanteras*, ska det finnas en varningsskylt som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Herrljunga kommun och sätts upp av fastighetsägaren.

Det krävs även tillstånd för hantering av andra kemikalier. För mer information läs i föreskrifterna för Källeryd Pdf, 151.2 kB. och Remmenedal Pdf, 143.8 kB..

  • Ölandas vattenskyddsområde:

Utöver ovanstående lagkrav så finns det inget särskilt krav på anmälan eller tillstånd vid förvaring av brandfarlig vätska. Däremot krävs det tillstånd för hantering av andra kemikalier och krav på hur olika kemikalier ska hanteras. För mer information läs i föreskrifterna för Ölanda Pdf, 40.7 kB..

I Ölanda vattenskyddsområde, där petroleumprodukter hanteras*, ska det finnas en varningsskylt som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Herrljunga kommun och sätts upp av fastighetsägaren.

*med hantering avses tillverkning, användning, lagring, förvaring och liknande

Kontroll av cisterner och det sekundära skyddet

De kontroller som gäller cisterner gäller även det sekundära skyddet inom vattenskyddsområde. De är följande:

  1. Installationskontroll; utförs i samband med att cisternen installeras. Installationskontrollen ska även omfatta kontroll av att det sekundära skyddet är tätt, tidsbeständigt och fungerande.
  1. Återkommandekontroll på cisterner är efter 12 år men om cisternen har mindre god korrosionsbeständighet ska den kontrolleras var 6:e år. Den återkommande kontrollen ska även omfatta kontroll av det sekundära skyddet. Det ska vara tätt, tidsbeständigt och fungerande.
  1. Revisionskontroll av cisterner och det sekundära skyddet ska utföras efter omfattande reparation, ändring eller vid flytt av cisterner som är större än 10 m3. Om det är en fast cistern som flyttas så ska en revisionskontroll av cisternen och det sekundära skyddet utföras oavsett cisternens storlek.

Obs! Installationskontroll och återkommandekontroll gäller även för cisterner som innehåller spilloljor som inte är brandfarliga.

Vem ska kontrollera?

Kontrollerna ska genomföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Läs mer på http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar Länk till annan webbplats.