Köldmedia

HCFC (klorfluorkolväten) och HFC (flourkolväten) är två grupper av ämnen som används som köldmedium i kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och klimatanläggningar.

HCFC bryter ner ozonskiktet och påverkar dessutom klimatet negativt, då de klassas som växthusgaser. HFC bryter inte ner ozonskiktet men är en växthusgas. Riksdagen har beslutat om en avvecklingsplan för HCFC. Användningen av dessa bör minskas och därför är kontrollen av anläggningarna noggrann.

Köldmedier - HCFC och HFC

HCFC, t.ex. R22 och R401A, har använts i äldre kylanläggningar men sedan den 1 januari 2015 är dessa ämnen förbjudna.

I nya anläggningar kan man använda naturliga köldmedier, exempelvis kolväten eller ammoniak, som varken bryter ned ozonskiktet eller påverkar klimatet. Användningen av köldmedier regleras av miljöbalken (SFS 1998:808), av förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) och av förordningen om ozonnedbrytande ämnen (SFS 2016:1129).

Kyl- och värmepumpsanläggningar och enhetsaggregat med mer än 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) köldmedia ska kontrolleras minst en gång per år av ett kylserviceföretag godkänt av SWEDAC. Är den sammanlagda köldmediemängden över 14 ton CO2e måste du skicka in årsrapporten till miljöenheten senast 31 mars nästföljande år. Utebliven eller försenad kontrollrapport kan leda till miljösanktionsavgift. Rapporten kan skickas in via e-post eller via post till Herrljunga kommun, Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga.

Ny installation

Enligt 14 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska du som är eller avser att bli operatör av en anläggning som innehåller 14 ton CO2e eller mer underrätta tillsynsmyndigheten innan installation eller konvertering av sådan utrustning.

Underrättelse ska du lämna i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten.

Första stycket gäller inte

  1. för en installation eller en konvertering till följd av ett oförutsett haveri om omedelbara åtgärder krävs för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön eller betydande ekonomisk skada, eller
  2. om valet av utrustning och köldmedium behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken.

Om miljöenheten inte meddelas innan installation kan en miljösanktionsavgift på 5000 kr enligt 9 kap 19 § Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter tas ut för överträdelsen.