Köldmedium med f-gas

Köldmedier är ämnen som används för att flytta värmeenergi. Vissa köldmedier består av eller innehåller fluorerade växthusgaser (f-gas) och det är därför du regelbundet måste göra läckagekontroll på din utrustning. Om du har en större anläggning behöver du senast den 31 mars rapportera in resultatet av läckagekontrollen till miljöenheten i Herrljunga.

Köldmedium

Köldmedium används i exempelvis kylskåp, frysar, luftkonditionering och värmepumpar för att förflytta värme. Vissa köldmedier innehåller eller består av f-gas som är en växthusgas. Hur farlig gasen är för klimatet mäts i GWP (globala uppvärmningsfaktorn). GWP-faktorn anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. Om du multiplicerar mängden f-gas du har i din anläggning med GWP-faktorn så få du reda på hur mycket koldioxid som det motsvarar. Det är det som brukar anges som anläggningens innehåll av koldioxidekvivalenter.

Nyinstallation och konvertering

Om du ska installera eller konvertera en stationär kyl, frys- eller värmepumpsanläggning som innehåller köldmedier motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer så måste du underrätta miljöenheten i Herrljunga. Det gäller för utrustningar som används yrkesmässigt.

Du kan skicka in anmälan med e-post till miljo@herrljunga.se eller med post till Miljöenheten, BOX 201, 524 23 Herrljunga. I anmälan ska det framgå:

 • Fastighetsbeteckning för installation
 • Ansvarig operatör (namn, kontaktuppgifter, faktureringsadress)
 • Planerat datum för installation
 • Beteckning och typ av utrustning
 • Typ och mängd av köldmedier specificerat i CO2e

Läckagekontroller

Om du har en stationär eller mobil anläggning med köldmedium så måste du se till att läckagekontroll görs regelbundet. Det gäller både utrustningar som används av privatpersoner och yrkesmässigt. Hur ofta beror på mängden ton koldioxidekvivalenter anläggningens innehåll av köldmedium motsvarar. Även hermetiskt tillsluten utrustning som innehåller minst 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas av krav på läckagekontroll. För att utrustningen ska räknas som hermetiskt tillsluten så måste den vara märkt som det. Hermetiskt sluten menas att de delar som innehåller f-gas har tätats genom svetsning, hårdlödning eller fast hopfogning

 • Ej hermetiskt: 5 ton CO2e eller mer – 1 gång per 12 månader
 • Hermetiskt: 10 ton CO2e eller mer - 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer – 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer – 1 gång per 3 månader.

Har utrustningen ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Om din anläggning innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter så krävs inte läckagekontroll.

Årlig rapportering

Har du en stationär eller mobil anläggning som innehåller totalt 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer så måste du årligen rapportera in din läckagekontroll senast den 31 mars till miljöenheten i Herrljunga. Det gäller även hermetiskt tillsluten utrustning som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter. Det gäller endast för utrustningar som används yrkesmässigt. Rapportering kan ske via e-post till miljo@herrljunga.se eller via post till Miljöenheten, BOX 201, 524 23 Herrljunga. Det är du som verksamhetsutövare som är skyldig att se till att kontrollerna kommer in och att de innehåller följande information:

 1. Ditt företags organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 2. Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Aggregatförteckning med resultat och datum av utförda kontroller.
 4. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 5. Total mängd påfyllda f-gaser p.g.a. läckage under kalenderåret.
 6. Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret.
 7. Om installerad mängd f-gas kommer från återanvändning eller regenerering, så ange materialåteranvändnings eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 8. Vem som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 9. Namn och kontaktuppgifter till den som utfört läckagekontrollen.
 10. Om utrustning har nedmonterats (skrotats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av f-gas.
 11. Din underskrift

Krav på certifierad personal vid installation och ingrepp i utrustning med köldmedium

Det finns lagkrav på att endast personer och företag med certifiering får utföra installationer och ingrepp i utrustning med köldmedium. Läckagekontroll och tömning av köldmedia får exempelvis endast utföras av en person som är personcertifierad. Information om vem som är certifierad finns hos företaget INCERT Länk till annan webbplats. som utfärdar certifikaten.

Det är tillåtet att installera utrustning utan att ha certifikat, om utrustningen levereras ihopsatt och är färdigt för att användas. Exempelvis ett kylskåp. Mer utförlig information om vad som gäller finns hos Naturvårdsverket.

Överträdelser

Om reglerna angående köldmedia inte följs så kan det leda till miljösanktionsavgift, åtalsanmälan eller föreläggande. Det är reglerat i lagstiftningen vilka sanktioner som blir aktuella för olika typer av överträdelser.