Medelstora förbränningsanläggningar

Förbränningsanläggningar som fjärrvärmeverk benämns i miljöprövningsförordningen som miljöfarlig verksamhet. Utöver att de kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, gäller även en registreringsplikt för just medelstora förbränningsanläggningar.

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Om din verksamhet har eller planerar att ta en medelstor förbränningsanläggning (1-50 MW) i drift ska den registreras hos tillsynsmyndigheten. Det gäller både för äldre och nystartade anläggningar.

När ska anläggningen registreras?

Din verksamhet ska registrera nya medelstora förbränningsanläggningar innan de tas i drift. Förbränningsanläggningar får inte vara i drift utan att vara registrerade.

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018, kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024
  • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029

Registrera anläggningen hos din tillsynsmyndighet

Om det är miljöenheten i Herrljunga som har den vanliga miljöbalkstillsynen på din anläggning så ska du registrera din anläggning hos oss. Då informationen i registreringen kan vara sådan att den ska sekretessbeläggas, så finns ingen e-tjänst för att göra registreringen. Blankett för registrering av medelstora förbränningsanläggningar finns nedan i Digital Självservice.

Om Länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så finns information om registreringen på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Register på förbränningsanläggningar

Miljöenheten ska ha ett register på anläggningar som är registrerade hos kommunen. Miljöenheten är skyldig att offentliggöra vissa av dessa uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till. Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningarna som är registrerade hos Herrljunga kommun och som genomgått sekretessprövning. För närvarande finns inga sådana.