OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Syftet med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är att se till att inomhusklimatet i byggnader blir tillfredställande.

Dåligt inomhusklimat kan orsaka hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser och den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är att förbättra ventilationen.

Återkommande besiktningar av ventilationssystem

Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad, verksamhet och ventilationssystem. I Boverkets föreskrifter beskrivs vilka byggnader det gäller och vilka intervaller som gäller för funktionskontrollen. Vissa byggnader och ventilationssystem är undantagna.

Vem ansvarar för att OVK utförs?

Det är byggnadens ägare som ansvarar att se till att funktionskontroll av byggnadens ventilationssystem utförs. Byggnadens ägare utser även den sakkunnige som skall utföra funktionskontrollen.

Hur ofta ska OVK göras?

En OVK ska utföras innan ett ventilationssystem används för första gången, och sedan regelbundet vid återkommande tillfällen. Den återkommande besiktningen ska utföras med olika intervaller beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem det är. Vilken typ av ventilation som passar för en byggnad beror på vad den används till eller vilken verksamhet som bedrivs i den.

Skriv tabellbeskrivning här

Byggnader och typ av ventilation

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.

FT-, FTX- ventilation.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.

S-,F-, FX-ventilation.

6 år

En -och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation.

En första insatallationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Förklaring av förkortningar

S-ventilation = Självdragsventilation
F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

Undantag från funktionskontrollen

Kravet på funktionskontroll gäller inte:

  • En- och tvåbostadshus (krävs endast en första installationsbesiktning)
  • Industribyggnader utan personalutrymme
  • Försvarsbyggnader m.fl.

Vad ska kontrolleras?

Vid en funktionskontroll ska egenskaperna hos ventilationssystemet kontrolleras så de i huvudsak överensstämmer med egenskaperna när systemet togs i bruk. Ventilationssystemet ska inte innehålla föroreningar som kan spridas i byggnaden.

Instruktioner och skötselanvisningar ska finnas lättillgängliga.

Det ska även undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför sämre inomhusklimat.

Rätt besiktningsman

Den som utför funktionskontroll av ventilationssystem ska vara sakkunnig och certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.

OVK-protokoll

Vid varje besiktning ska den sakkunnige föra protokoll med angivet datum och redovisa resultat av besiktningen samt datum för nästa besiktning.

Ett exemplar av protokollet ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Ett intyg ska lämnas till byggnadens ägare som ska anslå intyget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entré.

Tillsynsmyndighet

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och övervakar att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter med OVK .

Om byggnadens ägare inte kontrollerar sin byggnad i tid, inte åtgärdar eventuella brister eller att en brist ger upphov till olägenhet för människors hälsa kan föreläggande om åtgärd bli aktuell.