OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Syftet med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är att se till att inomhusklimatet i byggnader blir tillfredställande.

Dåligt inomhusklimat kan orsaka hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser och den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är att förbättra ventilationen.

Ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet av en sakkunnig.

Det är även viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, vilket innebär att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- och miljörisker.

Vem ansvarar för att OVK utförs?

Det är byggnadens ägare som ansvarar att se till att funktionskontroll av byggnadens ventilationssystem utförs. Byggnadens ägare utser även den sakkunnige som skall utföra funktionskontrollen.

En OVK ska utföras innan ett ventilationssystem används för första gången, och sedan regelbundet vid återkommande tillfällen. Den återkommande besiktningen ska utföras med olika intervaller beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem det är. Vilken typ av ventilation som passar för en byggnad beror på vad den används till eller vilken verksamhet som bedrivs i den.

Hur ofta ska OVK göras?

Byggnader med besiktningsintervall tre år

 • Förskolor, skolor och fritidshem oavsett vilken typ av ventilationssystem.
 • Vårdlokaler, servicehus för äldre och liknande oavsett vilken typ av ventilationssystem.
 • Flerbostadshus med FT- och FTX- system.
 • Kontorsbyggnader, kontor i industribyggnader med FT- och FTX- system.
 • Samlingslokaler, butikslokaler med FT- och FTX- system.
 • Teatrar, biografer med FT- och FTX- system.
 • Idrottshallar, hotell och liknande med FT- och FTX- system.

Byggnader med besiktningsintervall sex år

 • Flerbostadshus med F-, FX- och S-ventilation.
 • Kontorsbyggnader, kontor i industribyggnader med F-, FX- och S-ventilation.
 • Samlingslokaler, butikslokaler med F-, FX- och S-ventilation.
 • Teatrar, biografer med F-, FX- och S-ventilation.
 • Idrottshallar, hotell och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning

För en- och tvåbostadshus med FX- eller FTX-ventilation gäller endast en första installationsbesiktning innan ventilationssystemet tas i bruk. Därefter ansvarar fastighetsägaren själv för att ventilationssystemet fungerar på avsett sätt.

S-ventilation = Självdragsventilation
F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT-ventilationmed värmeåtervinning

Vad ska kontrolleras?

Vid en funktionskontroll ska egenskaperna hos ventilationssystemet kontrolleras så de i huvudsak överensstämmer med egenskaperna när systemet togs i bruk. Ventilationssystemet ska inte innehålla föroreningar som kan spridas i byggnaden.

Instruktioner och skötselanvisningar ska finnas lättillgängliga.

Det ska även undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför sämre inomhusklimat.

Den som utför funktionskontroll av ventilationssystem ska vara sakkunnig och certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad för uppgiften.

OVK-protokoll

Vid varje besiktning ska den sakkunnige föra protokoll med angivet datum och redovisa resultat av besiktningen samt datum för nästa besiktning.

Ett exemplar av protokollet ska skickas till Byggnadsnämnden.

Ett intyg ska lämnas till byggnadens ägare som ska anslå intyget på en väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entré.

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet

Byggnadsnämnden i kommunen är tillsynsmyndighet och övervakar att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter med OVK .

Om byggnadens ägare inte kontrollerar sin byggnad i tid, inte åtgärdar eventuella brister eller att en brist ger upphov till olägenhet för människors hälsa kan föreläggande om åtgärd bli aktuell.