Serveringstillstånd för alkohol

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Kommunen har avtal/samverkan med Lidköpings kommun, Tillståndsenheten i Samverkan (TiS).

Gemensam organisation för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt kontroll av receptfria läkemedel.

Alla ärenden och frågor hanteras av TiS, Lidköping.
Tillståndsenheten i Samverkan, hemsida Länk till annan webbplats.
E-post: tillstandsenheten@lidkoping.se

Hur ansöker jag?

Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen eller via e-tjänst och lämnas till alkoholhandläggaren i kommunen. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd, se avgiftstaxan för serveringstillstånd Pdf, 226.6 kB, öppnas i nytt fönster.. Avgiften ska vara inbetald på:

  • bg 841-0078 i samband med att ansökan skickas in. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås.

Ansökan/anmälan om serveringstillstånd alkohol

Serveringstillstånd alkohol Länk till annan webbplats.

Här kan man ansöka/anmäla följande i samma tjänst:

  • Serveringstillstånd av alkohol
  • Ändringar i befintligt serveringstillstånd
  • Förändringar i bolagsförhållande på befintligt serveringsställe
  • Upphörande av serveringstillstånd
  • Serveringsansvarig personal
  • Serveringslokal vid catering
  • Kryddning av snaps
  • Provsmakning av alkoholdrycker

När behöver jag inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, samt äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Tillsyn

Kommunen och Polismyndigheten har ett tillsynsansvar för efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Om ett stadigvarande serveringstillstånd har meddelats ska en årlig tillsynsavgift betalas till kommunen.

Kommunen får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, en varning eller återkallande av tillståndet om tillståndshavaren ej uppfyller kraven i alkohollagen.

Servering till allmänheten

De flesta restauranger med serveringstillstånd har tillstånd för "servering till allmänheten".

Detta är vad som vanligen menas med att ha alkoholrättigheter. Ett serveringstillstånd till allmänheten innebär att det inte finns några inskränkningar gällande vilka personer som får serveras. Personkretsen är inte, såsom vid slutna sällskap, begränsad och känd i förväg.

Tillstånd till allmänheten kan vara stadigvarande eller ges för enstaka tillfällen t.ex vid tillfälliga evenemang.

Servering till slutet sällskap

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande tillställning och där arrangören i förväg känner till vilka som ska delta.

Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg sker servering till allmänheten. Vid serveringstillstånd för slutna sällskap får lokalen inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning. Det är heller inte fråga om slutet sällskap om medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen.

Tillstånd för slutna sällskap kan ges för enstaka tillfällen som till exempel vid personalfester eller bröllop. Tillstånd till slutna sällskap kan också vara stadigvarande där till exempel restaurangrörelse på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap.

Servering vid särskilt boende

Det är tillåtet att utan serveringstillstånd, servera sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till en boende och besökare till denne på särskilda boenden vid måltid.

Med särskilda boenden avses sådana boenden för äldre människor som regleras i 5 kap 5 § andra stycket i socialtjänstlagen (2001:453) och sådana bostäder med särskild service för funktionshindrade som regleras i 5 kap 7 § tredje stycket socialtjänstlagen och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den som bedriver servering av alkoholdrycker på ett särskilt boende som nämnts ovan ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För detta ändamål ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program, ett så kallat egenkontrollprogram.

Om du som bedriver alkoholservering på ett särskilt boende inte följer de allmänna bestämmelserna i Alkohollagen om ordning och nykterhet, åldersgränser eller utlämnande av alkoholdrycker, kan denne förbjudas att fortsätta med serveringen eller meddelas en varning, om ett förbud är en alltför ingripande åtgärd. Ett förbud gäller i 6 månader.

Om brister föreligger kontaktas kommunens alkoholhandläggare som gör en utredning. Beslut om eventuella förbud och varning fattas av Socialnämnden.