Starta och driva livsmedelsverksamhet

Målet med livsmedelskontrollen är att alla konsumenter ska få säkra livsmedel, att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå.

Kök

Planerar du att starta en restaurang, servering, butik eller annan verksamhet med livsmedelshantering så behöver du registrera den hos oss minst två veckor innan du startar. Använd vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller blankett. Dessa hittar du på startsidan under Självservice och e-tjänster. Har du frågor kan du alltid kontakta oss.

Alla livsmedelsverksamheter ska registreras eller godkännas enligt livsmedelslagstiftningen. En verksamhet som inte är registrerad/godkänd får inte startas. Bygg- och miljönämnden är skyldig att besluta om sanktionsavgift för alla verksamheter som drivs utan att vara registrerade eller godkända.

Tänk på att registreringen för verksamheten är knutet både till ägaren och till lokalen. Därför upphör registreringen att gälla vid ägarbyten eller bolagsförändring (ändring av organisationsnummer). Byter verksamheten namn eller lokal så måste du lämna in en ny anmälan om registrering. Du kan använda vår e-tjänst även för att meddela förändringar i verksamheten.

När verksamheten är registrerad utför miljöenheten regelbunden kontroll. Hur ofta kontroll ska utföras avgörs av en riskklassning som görs utifrån en nationell modell. Information om riskklassning finns på livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Kostnaden för livsmedelskontrollen debiteras verksamhetsutövaren. Verksamheter som startar efter 2022-01-01 debiteras efter besöket utifrån hur mycket tid som gått åt till kontrollen (s.k. efterhandsdebitering) medan verksamheter som startat tidigare betalar en årlig avgift fram till senast 2023--01-01, då alla verksamheter går över till efterhandsdebitering.

Livsmedelskontrollen utförs genom flera olika kontrollmetoder, bland annat genom platsbesök, stickprovstagning för analys och kontroll av märkning. De flesta besök är obokade, men vi gör även inbokade besök där ni som livsmedelsföretagare får avsätta tid för att tillsammans med oss gå igenom verksamhetens rutiner, dokumentation m.m.

Miljöenheten har befogenhet att vid allvarliga avvikelser stänga verksamheter, beslagta livsmedel eller förelägga om rättelse.

När vi utför livsmedelskontroll utgår vi från 15 olika kontrollområden som Livsmedelsverket har tagit fram. Vid varje kontrolltillfälle väljer vi ut vilka områden vi ska kontrollera. Det betyder att allting inte kontrolleras vid varje tillfälle. Exempel på kontrollområden är märkning och personalhygien.