Direktupphandling

Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en viss form.

Direktupphandling får användas om den varan eller tjänsten inte redan finns tillgänglig via kommunens ramavtal eller om värdet av en viss typ av vara eller tjänst är under den så kallade direktupphandlingsgränsen. En direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) är möjlig att göra om värdet uppgår till höst 615 312 kronor, inklusive eventuella optioner och förlängningar.

Beloppsgränser vid direktupphandling

Herrljunga kommun har beslutat om två olika beloppsgränser vid direktupphandling

Upphandlingsvärde 0 – 100 000 kr

Vid upphandlingsvärde 0 – 100 000 kr väljer den som upphandlar själv hur anskaffningen ska konkurrensutsättas, det vill säga om en eller flera leverantörer ska tillfrågas. Konkurrenssättning ska alltid tillämpas om det går och lokala företag väljs när det finns möjlighet. Direktupphandlingen får ske muntligt eller skriftligt utan krav på dokumentation.

Upphandlingsvärde 100 001 kr – 615 312 kr

Vid upphandlingsvärde 100 001 kr – 615 312 kr gäller fler regler:

  • Den verksamhet som planerar ett inköp (av vara eller tjänst) lämnar information till upphandlingschef.
  • Direktupphandlingar över 100 000 kr ska som regel annonseras via elektronisk annonsdatabas. Eventuella anbud som inkommer via annonsen prövas tillsammans med anbud från redan inbjudna. Konkurrensutsättning ska genomföras i form av att minst tre leverantörer erbjuds att lämna anbud.
  • Kommunen har även möjlighet att direkt bjuda in leverantörer att lämna anbud.

När anbudstiden gått ut ska anbuden sammanställas, utvärderas och val av leverantör motiveras. Det är krav på dokumentation av beställningen. Det måste framkomma uppgift om det totala värdet på upphandlingen samt vinnande leverantör.