Upphandling i Herrljunga kommun

Herrljunga kommun har en policy för upphandling. Detta för att all upphandling ska utföras på ett professionellt sätt och tillgodose kommunens behov av varor och tjänster.

Upphandlingspolicyn gäller för all upphandling i Herrljunga kommun. Detta innefattar direktupphandling i kommunens samtliga verksamheter. Det inkluderar även de bolag, föreningar och stiftelser där kommunen är förvaltare eller utgör en majoritet av styrelsen.

Ansvar för upphandling

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för all upphandling inom Herrljunga kommun. Tekniska nämnden ansvarar för kommunens upphandling avseende bygg- och anläggningsentreprenader samt tjänster som tillhör dessa.

Tre olika samordningsnivåer

Enligt kommunens delegeringsordning för kommunstyrelsen och servicenämnderna sker upphandling på tre olika samordningsnivåer:

  • Förvaltningsspecifik: upphandling specifik för en eller flera förvaltningar.
  • Kommunövergripande: upphandling gällande alla kommuners verksamheter.
  • Samordnad upphandling: där kommunen samordnar upphandlingen med andra kommuner, organisationer, centrala upphandlingsorgan eller inköpscentraler. Samordnad upphandling kan vara verksamhetsspecifik eller kommunövergripande.

Respektive nämnd ska fastställa en delegeringsordning med delegat som gäller vid förvaltningsspecifik upphandling. 

Revidering

Upphandlingspolicyn är antagen av kommunfullmäktige och ska revideras, det vill säga ses över, en gång per mandatperiod eller vid behov.