Krisstöd vid allvarlig händelse

Vi som kommun ansvarar för att samordna Krisstöd vid allvarlig händelse. Krisstödet leder och samordnar praktiska och sociala stödinsatser till drabbade och närstående vid allvarlig händelse. Med allvarlig händelse menar vi en situation som är så omfattande eller allvarlig att ordinarie resurser i samhället och kommunen, inte räcker till. Situationen kräver att resurser måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.

Genom att snabbt ta hand om människor i akut kris kan vi förebygga långvariga sociala och psykologiska problem hos de som drabbats i samband med en svår och oväntad händelse.

I Krisstödets ledningsgrupp ingår representanter från socialförvaltningen, bildningsförvaltningen, Närhälsan, kyrkorna, räddningstjänst samt polis. Krisstödet aktiveras bara när den ordinarie organisationen inte räcker till.

När Krisstödet aktiveras kommer det finnas information på Herrljungas hemsida om vart du kan vända dig och vilka telefonnummer som gäller. Finns det ingen sådan information så är det genom de ordinarie vägarna som du ska söka din hjälp.