Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Det barn du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Vem kan adoptera?

För att adoptera ett barn måste du:

 • vara lägst 25 år och högst 42 år vid ansökningstillfället
 • vara gift eller registrerad partner, om man vill adoptera gemensamt
 • ha ett medgivande från socialnämnden

Hur går det till?

Innan utredningen kan påbörjas måste du ha genomgått en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Syftet med föräldrautbildningen är att få kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov samt visa på vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn.

Efter utbildningen kan du lämna in en ansökan till Familjerätten som gör en utredning för att bedöma dina möjligheter att ta hand om ett barn.

Vad innebär en utredning?

 • en beskrivning av dig som person
 • föräldraförmågan
 • kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov
 • hälsa, ålder, personliga egenskaper och förmåga till samspel
 • motiv till adoption
 • parförhållandet (för sökande par) samt tidigare förhållanden
 • socialt nätverk
 • deltagande i föräldrautbildning

Efter utredningen

När familjerättssekreteraren är klar med utredningen beslutar socialutskottet om du ska få medgivande att adoptera. Socialutskottet är utsedda poltiker som bland annat beslutar om familjerättsliga frågor. Ett medgivande gäller i två år.

Att överklaga ett beslut

Om utskottet inte godkänner dig som adoptivförälder kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Mer information om hur du gör finns i beslutet.

Närståendeadoption

Om adoptionen är en så kallad styvbarnsadoption ansöker man hos tingsrätten. Familjerätten får då yttra sig i målet. Även i dessa fall får man träffa en familjerättssekreterare och svara på frågor kring livssituationen. Efter att familjerättssekreteraren är klar med yttrandet lämnas ärendet till socialnämnden för beslut om ansökan ska tillstyrkas eller inte. Därefter skickas ärendet till tingsrätten som beslutar i målet.

Herrljunga kommun har avtal med Borås Stad om adoption och familjerätt.