Faderskapsbekräftelse

För att tillgodose barnets rätt till sitt ursprung, åligger det socialnämnden enligt lag att fastställa faderskapet om modern är ogift vid barnets födelse.

Bekräftelse av faderskap

Från och med 1 januari 2022 kan en bekräftelse av faderskap göras via Skatteverkets hemsida med hjälp av e-legitimation. För att genomföra bekräftelsen digitalt behöver följande kritierier uppfyllas:

  • Bekräftelsen görs inom 14 dagar från det att barnet är fött.
  • Båda föräldrar är myndiga och folkbokförda i Sverige vid barnets födsel.
  • Båda föräldrar har en e-legitimation.

I de fall där digital bekräftelse inte är aktuell skickas en skriftlig faställande av faderskap eller föräldraskap underteckad av föräldrarna samt bevittnad av två personer till Familjerätten i Borås stad. Skriftligt fastställande av faderskapet kan med fördel göras innan barnet är fött.

Faställanden av faderskap och föräldraskap som görs innan 1 januari 2022 handläggs av familjecentralens socialsekreterare i Herrljunga kommun. För information och bokning av samtal, se kontaktuppgifter nedan.

Automatisk vårdnad

Föräldrar som är gifta med varandra vid barnets födelse får automatiskt gemensam vårdnad. För barn till ogifta föräldrar blir modern enligt lag (föräldrabalken) ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet fastställs kan föräldrarna anmäla ifall de önskar gemensam vårdnad om sitt barn. Anmälan måste göras av båda föräldrarna, vilket förutsätter att de är överens i frågan.

Svenska medborgare kan även anmäla gemensam vårdnad direkt till skattemyndigheten vid senare tillfälle. Färdigställda faderskap (erkända och undertecknade) arkiveras av socialnämnden, som anmäler faderskapet till skattemyndigheten.

Vad menas med vårdnadshavare och gemensam vårdnad?

Att ha vårdnaden om ett barn - det vill säga att vara vårdnadshavare - innebär att ha ansvar för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnet men ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn måste vårdnadshavaren ta till barnets egna åsikter och önskemål.

Om föräldrar bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har sådan kontakt med den andra föräldern som barnet behöver.

Vanligen är vårdnadshavaren också förmyndare för barnet, alltså företräder barnet i ekonomiska frågor. Endast vårdnadshavaren har rätt till insyn i frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får det behöver och har rätt till. Gemensam vårdnad innebär inte att barnet måste bo lika mycket hos båda föräldrarna. När föräldrar inte bor ihop ska de tillsammans bestämma vem av dem som ska vårda barnet och ha det hos sig och hur den andra föräldern ska träffa barnet.

Barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Gemensam vårdnad har kommit till för att föräldrar ska ta ett gemensamt ansvar för sitt barn oavsett om de bor tillsamman eller ej.