Dödsfall och begravning

Japanskt körsbärsträd

Foto: Unsplash

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning, bouppteckning och dödsboanmälan. Här nedan finner du lite mer information.

När någon närstående avlider bör du som anhörig snarast efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå för att boka begravning. Gravsättning alternativ kremering ska, enligt svensk lag, ske senast 1 månad efter dödsfallet.

​Bouppteckning

En bouppteckning ska göras efter att en person avlidit och kan göras av anhöriga. Den ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Man kan anlita professionel hjälp t.ex. begravningsbyrå eller juridisk byrå. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket in en månad efter att den gjorts. Du kan läsa mer om bouppteckning på Skatteverkets hemsida.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan, som är en förenklad form av bouppteckning, upprättas av socialnämnden i den avlidnes folkbokföringskommun. Dödsboanmälan översänds därefter till Skatteverket för registrering.

Förutsättningar för dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan göras då den avlidnes tillgångar och eventuell andel i den efterlevande makes giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnad och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Fast egendom eller tomträtt ingår inte bland den avlidnes tillgångar. Hembesök ska kunna göras innan den avlidnes hem töms på dödsboets tillgångar.

Viktigt att tänka på vid dödsfall

Kontakta bank snarast för att säga upp eventuellt avtal om autogiro och överföringar. Kontakta fordringsägare (hyresvärd, elleverantör m fl) snarast för att säga upp hyreskontrakt, elabonnemang, prenumeration med mera. Kontakta fordringsägare angående anstånd med betalning av utgifter med anledning av dödsfallet. Betala inte räkningar innan dödsboanmälan är upprättad. Dödsboets tillgångar ska i första hand finansiera begravningskostnaden.

Ekonomiskt bistånd

Om dödsboets tillgångar inte täcker skälig kostnad för begravning och gravsten/inskription i gravsten kan ekonomiskt bistånd beviljas av socialnämnden. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till den del av skälig kostnad för begravning och gravsten/inskription i gravsten som inte täcks av dödsboets tillgångar. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska fyllas i av dödsbodelägare.