Från ansökan till beslut - Funktionsnedsättning

För att få stöd och hjälp gör du en ansökan hos en handläggare. I Herrljunga kommun handlägger biståndshandläggare ansökningar med inriktning funktionsnedsättning. Du får sedan ett beslut utifrån din ansökan.

Den som handlägger din ansökan gör en utredning och bedömer om du har rätt till stöd. De lagar som styr är främst Socialtjänstlagen, SoL eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du behöver inte känna till vilka lagar som är aktuella för dig.

Så här går det till – steg för steg

1. Kontakt

Du tar kontakt med kommunens handläggare.

2. Information

Handläggare ger dig information om vilka stödinsatser som kan vara aktuella och hur det kan utformas. I samtalet har du möjlighet att uttrycka dina behov och du kan ansöka om stöd inom dina olika livsområden.

3. Ansökan

Det är du själv som avgör om du vill ansöka om stöd och vilket stöd du vill ansöka om. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt och vara godkänd av dig.

4. Utredning

Handläggare gör en utredning om ditt behov av stöd.

5. Bedömning

Ditt behov av stöd prövas utifrån dina, individuella behov.

6. Du får ett beslut

Om ansökan beviljas

Du får ett skriftligt beslut om vilket stöd du har rätt till. Personal från den verksamhet som ska utföra stödet kontaktar dig och ni planerar för när och hur stödet kan påbörjas. Beslut kan ibland tidsbegränsas.

Om ansökan får avslag

Om du inte har rätt till det sökta stödet får du ett skriftligt beslut om avslag. Du kan få avslag på en del av ansökan det vill säga, att du inte beviljas stöd i den omfattning som du ansökt om. Skäl för avslag kan till exempel vara att stödet kan tillgodoses på ett annat sätt.

Överklaga beslut

Om du har fått avslag på det stödet du har ansökt, har du rätt att överklaga avslaget beslut. Tillsammans med det skriftliga avslaget kommer du få med en besvärshänvisning som ska vara inlämnad till Socialförvaltningen samt aktuell handläggare, inom 3 veckor från datumet du har fått besked om avslag. Det är viktigt att du anger vilket beslut det gäller, vilken förändring du önskar samt underlag för det. Om Socialförvaltningen inte ändrar bedömningen skickas det till Förvaltningsrätten.

Omprövning av beslut

Omprövning av beslutet kan vara motiverat på grund av ändrade förhållanden till exempel om ditt behov väsentligt har förändrats.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

En ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt från det att ansökan har inkommit till kommunen tills du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilket stöd du ansökt om, det är också viktigt att intyg som behövs för att utreda dina behov inkommer till oss för att ditt ärende ska kunna handläggas skyndsamt.