Hemsjukvård

Den sjukvård som sker i hemmet i kommunens regi kallas hemsjukvård. Du kan bo antingen i särskilt- eller ordinärt boende.

Hemsjukvård i ordinärt boende innebär att du under en period, på grund av ditt hälsotillstånd, får sjukvårdsinsatser i hemmet. Du kan få hemsjukvård under en kortare period, men också om du behöver sjukvård under lång tid.

Det är läkare, på sjukhus eller vårdcentral, som i samråd med kommunens sjuksköterska bedömer om du är i behov av hemsjukvård. Insatser kan utföras av sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Även omvårdnadspersonal med delegering att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter finns.

Vi samarbetar med din vårdcentral och våra närliggande sjukhus.

Samtycke och nödvändiga handlingar

För att få hemsjukvård behöver du ha en giltig ID-handling som styrker din identitet. Vid hjälp med läkemedelshantering när personal ska hämta ut läkemedel från apotek behövs också en fullmakt och kreditansökan till apotek. Vi i hemsjukvården förordar Apodos för en säker läkemedelshantering.

Vi för journal över våra vårdinsatser i ett dataprogram enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vi behöver få ditt samtycke att ta del av och delge information till andra vårdgivare som vårdcentral och lasarett när din hälsa så kräver.

Det här kan du få hjälp med

Utefter läkarens individuella bedömning av ditt behov kan du få stöd med Hemsjukvård. Vi har olika behov av stöd vilket gör att hjälpen ser olika ut. Utifrån behov kan man få stöd eller hjälp med till exempel läkemedelshantering, såromläggning och olika typer av provtagningar. Innan influensatider får du hjälp med vaccination.

Det kan även vara så att du bedöms ha behov av rehabilitering vilket kan innebära att du får hjälp att förbättra förmågan att röra dig och utföra viktiga aktiviteter i det dagliga livet såsom hushållssysslor, påklädning, förflyttning och personlig vård. Vid behov av rehabilitering görs bedömning av arbetsterapeut eller fysioterapeut som ger svar på frågor om vilka åtgärder som är lämpliga. Det kan handla om rådgivning, olika former av träning, anpassning av bostad och utprovning av hjälpmedel. Rehabilitering och habilitering kan ske i hemmet eller på korttidsenheten. Personal hjälper dig med den träning som rekommenderas.

Bra att ha hemma

För att kunna hjälpa dig så bra som möjligt är det bra ifall du har följande hemma: våg och febertermometer och eventuell dosett.

Avgifter 2023

Du betalar en fast månadsavgift för hemsjukvård oavsett hur många hälso- och sjukvårdsinsatser du får. Avgiften är 381 kr/månad i ordinärt boende. Du betalar dock högst 2359 kr för hemtjänstinsatserna och hemsjukvården. För dig som bor på särskilt boende ingår hemsjukvården i personliga omvårdnadsavgiften. Avgiften justeras utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Det är därför viktigt att du lämnar in inkomstförfrågan till kommunens avgiftshandläggare.