Artikeln publicerades 23 mars 2022

Johanna Linnaro leder våldspreventivt arbete

Johanna Linnaro

Johanna Linnaro är projektledare för En kommun fri från våld

Sedan 1 mars är Johanna Linnaro projektledare för
En kommun fri från våld, ett våldspreventivt projekt som kommer pågå i kommunen i tre år. Johanna har sedan tidigare erfarenhet av arbete med våldsprevention, och tycker att det är något som är både viktigt och roligt att jobba med. Närmast kommer Johanna från en tjänst i Göteborgs stad där hon arbetat med kompetensutveckling inom våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

En kommun fri från våld startade som ett femårigt nationellt projekt, mellan MUCF,
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) organisationen MÄN, och Unizon (ett riksförbund för över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som arbetar mot sexuella övergrepp och incest), för att ta fram våldspreventiva metoder, berättar Johanna. Efter detta kopplades några olika kommuner på runt om i landet, som arbetade med detta under fem år. Intresset väcktes hos fler och fler kommuner, vilket lett till att man startat egna projekt med inspiration från det femåriga projektet.

Vi såg att det även i Herrljunga fanns en grund för att aktivt arbeta med att förebygga våld i kommunen, säger Li Nyström, folkhälsostrateg i Herrljunga.
Politikerna valde sedan att satsa ännu större och ville se att Herrljunga kommun jobbade övergripande, med ett helhetsgrepp mot våld. Därav uppkom det våldspreventiva projektet, som kommer rikta sig mot samtliga av kommunens förvaltningar och verksamheter, berättar Li. 

Arbetet sker i två spår. Fokus kommer i första spåret riktas mot förskola och skola, och det andra spåret är en så kallad ”hela kommunen-ansats”, för att samverka med civilsamhället. Vi tror att det är en viktig väg att gå – att kommunen och civilsamhället arbetar tillsammans för att stoppa lindrigt våld, innan det tillåts växa till grovt våld, säger Li.

Hur kommer då arbetet att gå till?

När det handlar om förskola och skola där det handlar mycket om att ge rätt kompetens till pedagoger, och då finns det metoder som man kan använda sig av, till exempel i ett klassrum, säger Johanna. Sen handlar det om att så många aktörer som möjligt i kommunen ska ta sig an det här sättet att se på våld, och jobba med våldsprevention. Det kommer röra samtliga förvaltningar och verksamheter i kommunen, men också föreningsliv och näringsliv, så att så många som möjligt blir engagerade, säger Johanna.

Man kommer arbeta förebyggande enligt tre förändringsprinciper, forskning visar att om man arbetar efter dessa så är man på rätt väg, säger Johanna. Den första förändringsprincipen handlar dels om att sprida kunskap om våld och om hur lindrigt våld kan skapa grogrund för grövre våld. Man ska ingripa på ett väldigt tidigt stadium för att skapa en kultur där det aldrig är okej med något våld alls, säger Johanna.

Den andra principen handlar om destruktiva könsnormer, om en machokultur som blir våldsstödjande. Här handlar det om att visa på positiva alternativ, du ska inte behöva använda våld, säger Johanna.

Den tredje principen handlar om att agera mot våld, att inspirera fler, och ge strategier kring hur man kan ingripa när våld händer. Fokus ligger på det lindriga våldet. Att träna på att agera, så att det aldrig blir normalt att använda våld. Detta kallas för att gå från en passiv, till en aktiv åskådare, säger Johanna.

Först på tur i projektet är skolorna, där våldspreventiva metoder ska spridas, och till hösten är tanken att börja utbilda övriga verksamheter, vilket det är Li och Johanna som kommer göra.

Ju fler som vill veta mer om detta, och i sin tur utbilda vidare, desto bättre är det ju. Det fantastiska är att alla verkligen kan bidra till att förebygga våld, avslutar Johanna.

Gunnar Andersson, ordförande i kommunstyrelsen är stolt och glad att projektet och arbetet med en kommun fri från våld är i gång.

Min förhoppning är såklart att det är en självklarhet att alla vill ha en kommun utan våld, säger Gunnar, vi har tagit steget från ord till handling nu. När jag hörde Johannas bakgrund och erfarenhet så stärker det mitt hopp att vi skall ha framgång i arbetet, jag vill önska Johanna och oss själva lycka till. Jag skall med spänning följa arbetet, avslutar Gunnar.