Överklaga beslut

Om du har ansökt om insatser och fått avslag på din ansökan - helt eller delvis - kan du överklaga beslutet.

Socialtjänsten är skyldig att ge dig skriftligt beslut om avslag och varför du fått avslag samt hur du kan överklaga beslutet. Beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping, men skickas via socialnämnden i Herrljunga kommun. Du skriver då till: Socialnämnden, Box 201, 524 23 Herrljunga.

Personalen vid socialtjänsten kan också hjälpa dig med att överklaga.

Börja med att tala om vilket beslut du överklagar genom att t.ex. ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till socialnämnden/beslutsfattaren senast 3 veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om socialnämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.