Anpassad grundskola

I den anpassade grundskolan på Altorpskolan finns elever i årskurs 5-9. Eleverna på den anpassade grundskolan har en egen kursplan, vilken innehåller samma ämnen som för grundskolan, men praktiska ämnen har större utrymme. Skollagen liknar på många sätt grundskolans.

Istället för enskilda ämnen kan eleverna läsa ämnesområden:

  1. Estetisk verksamhet
  2. Kommunikation
  3. Motorik
  4. Vardagsaktiviteter
  5. Verklighetsuppfattning

I vissa fall kan eleven integreras i grundskolan. Det innebär att hela eller delar av undervisningen bedrivs i en grundskoleklass men att eleven läser och bedöms utifrån anpassade grundskolans kursplaner.

Betyg i anpassad grundskola

Betyg i den anpassade grundskolan kan ges från och med år 6 om eleven och föräldrarna önskar. Betygen ges i skala A-E. Alla elever ska få ett intyg om att de genomfört sin utbildning. Vårdnadshavare kan begära att eleverna får ett studieomdöme.

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Läroplan för anpassad grundskola).


Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsplan för Grundsärskolan Altorp Pdf, 328 kB.

Klagomålshantering

Om du har synpunkter på skolan kan du lämna ett klagomål. Information om hur du går till väga finns att läga under Klagomålshantering.