Bygglov eller anmälan - kartor

Ska du bygga nytt eller bygga till? Då kan du behöva en lämplig karta för att använda vid ansökan om bygglov eller anmälan.

Tomtkarta

Karta för utskrift över fastigheten som används vid enklare bygglov då nybyggnadskarta inte krävs. Kartan innehåller information från Lantmäteriets kartor, till exempel byggnader, fastighetsgränser och vägar, samt kommunens primärkarta inom tätort, till exempel byggnader och häckar.

Klicka på kartan för att komma till tomtkartan.

Tomtkartan kan sparas som PDF och skrivas ut eller bifogas i mail och e-tjänst.

Primärkarteutdrag

För mindre byggnader och tillbyggnader levererar vi utdrag ur kommunens primärkarta som täcker våra tätorter. Det utgör underlag för de allra flesta bygglov.

Om bygglovsansökan gäller en byggnation som hamnar nära gräns eller andra byggnader kan handläggaren bedöma att det behövs en nybyggnadskarta.

Beställning

Enkelt primärkarteutdrag är enklast att beställa via e-post eller per telefon till Plan- och byggenheten. Enkelt primärkarteutdrag på pdf eller papper är kostnadsfritt.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är en karta över fastigheten och närområdet som bland annat används vid nybyggnad eller större tillbyggnader. Kartan innehåller även andra fakta och uppgifter, till exempel byggrätt och VA-anslutning, som bygglovshandläggaren behöver för att kunna göra sin bedömning. Höjder mäts in på fastigheten och redovisas på kartan. Där läggs även en byggfix (höjd) på lämplig plats på eller i närheten av tomten.

Beställning av nybyggnadskarta görs enklast hos Sweco (se kontaktuppgifter längre ner).

Utstakning och lägeskontroll

Detta innebär att husets läge mäts ut så att det sedan hamnar på rätt ställe enligt det beviljade bygglovet. Utstakning får ske först efter startbesked. Utstakning ska utföras av person med mätteknisk kompetens. Sweco utför denna tjänst åt Herrljunga kommun för att säkerställa byggnadens läge på fastigheten. Normalt är det byggnadens fasadmått som stakas ut. Om något annat önskas så måste det framföras på det tekniska samrådet. Utstakning sker endast av byggnadens yttre konstruktion.

Grovutstakning

Sker innan markarbete påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Höjdfix sättes ut enligt önskemål.

Finutstakning

Sker efter schaktning, men innan arbetet påbörjas, och innebär att trådar spänns upp i blivande husliv. Innan finutstakning kan utföras sätter beställaren/byggherren upp profiler i anslutning till byggnadens hörn. Dessa profiler ska ha god stabilitet för att utförandet ska ske med så stor noggrannhet som möjligt.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

Lägeskontroll görs av behörig mättekniker, detta krävs för att få slutbesked.

Kartor och tjänster från Sweco

Herrljunga kommun samarbetar med Sweco som levererar nybyggnadskartor och lägeskontroller samt gör utstakningar.

Kontakta Sweco direkt för att få reda på kostnaden för nybyggnadskarta, grovutstakning, finutstakning och lägeskontroll inför slutbesked. Faktura skickas direkt från Sweco för respektive tjänst.

Kontakta Sweco

e-post: sm-se-mbk-uddevalla@sweco.se

Carolin Larsson, telefon: 070-59 03 801
e-post: carolin.larsson@sweco.se

Tid och leverans

Kartan levereras i pdf- samt Cad-format. Man kan också få den i pappersformat om så önskas.

Sweco behöver normalt två veckor på sig efter beställning att framställa en nybyggnadskarta. De enklare kartprodukterna går lite snabbare att ta fram.