Bygglov och anmälan - olika typer

Ska du göra någon byggåtgärd behöver du oftast ansöka om någon typ av lov eller göra en anmälan.

Bygglov

Du behöver oftast söka bygglov för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Andra exempel på vanliga bygglovspliktiga åtgärder är om du skapar en ny bostad eller lokal i en befintlig byggnad, eller ändrar en byggnads yttre utseende. När du ska flytta en byggnad till en ny plats behöver du också söka bygglov.

För att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning, uppföra murar eller plank krävs oftast bygglov. När du ska flytta en byggnad till en ny plats behöver du också söka bygglov. Läs mer på Bygga nytt, bygga om och bygga till samt Guide för bygglovsprocessen.

Marklov

Vill du ändra marken genom att schakta eller fylla upp så att markens höjdläge förändras mer än +/- 0,5 meter behöver du söka marklov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Enda undantaget är när detaljplanen bestämt ett visst höjdläge – då behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Inom vissa områden kan du behöva marklov för att fälla träd, det framgår i så fall i detaljplanen.

Rivningslov

Du behöver söka rivningslov inom ett detaljplanerat område för att riva en byggnad eller delar av en byggnad. Du behöver för det mesta inte rivningslov för att riva delar av byggnader eller hela byggnader som får byggas utan bygglov. Till exempel skärmtak och friggebod.

Detaljplanen, områdesbestämmelserna och byggnadens kulturhistoriska värde påverkar förutsättningarna för rivning på din fastighet.

Tidsbegränsat lov

Planerar du att bygga något av tillfällig karaktär och som ska pågå under en begränsad tid kan du söka ett tidsbegränsat lov. Du kan få ett tidsbegränsat lov även när det inte går att uppfylla alla förutsättningar för ett permanent bygglov.

För att ett tidsbegränsat lov ska kunna ges är det viktigt att behovet av åtgärden är tillfälligt och inte permanent. Om din åtgärd är av permanent karaktär ska du istället ansöka om permanent bygglov. Du kan få tidsbegränsat lov för maximalt 10 år och sedan kan du ansöka om en förlängning om ytterligare högst 5 år. När det tidsbegränsade lovet har löpt ut ska åtgärden tas bort och förhållandena på platsen återställas till hur det såg ut innan. I din ansökan behöver du därför tala om när objektet ställs upp och när det ska tas bort.

Paviljonger för förskolor när huvudbyggnaden renoveras samt byggbodar är vanliga exempel på tidsbegränsade lov.

Det du ska bygga eller ändra behöver inte följa detaljplanens bestämmelser på samma sätt som för ett permanent bygglov för att vi ska kunna bevilja ett tidsbegränsat lov.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked innebär att kommunen svarar på om det du tänker bygga är möjligt på just den plats du har tänkt dig. Det kan exempelvis vara ett bostadshus på landsbygden där detaljplan saknas.

I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Om du vill bygga hus på mark som inte omfattas av detaljplan kan du först ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en prövning av vad som är möjligt att bygga på den berörda platsen.

Ett förhandsbesked har en varaktighet på två år. Ett positivt förhandsbesked innebär att man har rätt att söka bygglov på den plats som förhandsbeskedet avser inom två år.

Ansöka om förhandsbesked

Handlingar som ska bifogas ansökan

  • Ritningar som visar våningsplan, fasad samt färgsättning av den tänkta byggnaden.
  • Karta över den tänkta tomtplatsen med huset inplacerat samt anslutning till allmän väg och vatten- och avloppslösning.

Bedömning

Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Det nybyggda huset ska smälta väl in i den miljö och bebyggelse som redan finns. Det måste finnas möjlighet att ordna vatten och avlopp eftersom det sällan finns kommunalt vatten och avlopp på landsbygden. Fornminnen, avstånd till vägar, elledningar, allmänna anläggningar så som skjutbanor, idrottsanläggningar med mera kan också påverka bedömningen.

Avstyckning

Om man vill stycka av fastigheten som huset ska byggas på så kan det göras efter det att förhandsbeskedet fått laga kraft. Ansökan om avstyckning, det vill säga fastighetsreglering, görs hos Lantmäteriet.

Anmälan

Åtgärder som inte behöver bygglov kan behöva anmälan enligt plan- och byggförordningen, plan- och bygglagen och ibland också enligt områdets detaljplan. Läs mer om åtgärder som är anmälningspliktiga på Guide för bygglovsprocessen.

Startbesked

Startbesked innan du börjar med det du sökt lov för eller anmält

Oavsett om du söker någon typ av lov eller gör en anmälan behöver du alltid få ett beslut om startbesked för att påbörja din åtgärd.

Om du påbörjar din åtgärd innan du har fått startbesked kan du behöva betala byggsanktionsavgift.