Detaljplan – var du bor påverkar

En detaljplan styr hur ett område får användas och bebyggas. I tätorter är nästan all mark detaljplanerad. På landsbygden är detaljplaner ovanliga.

Vad är en detaljplan?

Detaljplaner styr användningen och utformningen av ett område mer i detalj. Planerna är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov. I Herrljunga kommuns detaljplaner finns bestämmelser om vad som får byggas, till exempel småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar. Det finns även bestämmelser för hur stora byggnaderna får bli och ibland också hur de ska se ut. Detaljplanen kan ibland innehålla bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller värdefull natur.

På vår hemsidan hittar du detaljplanerna som gäller i kommunen. Det finns även en karttjänst där du direkt kan hitta gällande detaljplaner Länk till annan webbplats. med mera.

Observera att oavsett vad du tänkt bygga och om det kräver bygglov eller inte kan åtgärden vara anmälningspliktig.

Översiktsplanen

Herrljunga kommuns översiktsplan täcker hela kommunen och ger en långsiktig vision om hur kommunen vill att stadens mark- och vattenområden ska användas; var vi ska bygga, hur vi ska skydda intressanta områden, var vägarna ska dras med mera. Vid en ansökan där fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, tar vi extra stor hänsyn till översiktsplanens visioner för området.

Om din bygglovansökan avviker från detaljplanen

Om din bygglovansökan avviker från detaljplanen är möjligheten att få bygglov begränsad. Din ansökan kan godkännas under förutsättningen att avvikelsen är liten och att den följer planens syfte. Dina berörda grannar ges då möjlighet att lämna synpunkter.

Om lovet, med liten avvikelse, berör många personer (så kallade sakägare) kan kommunen välja att kungöra det i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats., istället för att meddela varje person direkt. Alla handlingar till kungjorda ärenden finns under kungörelsetiden (tiden då du kan lämna synpunkter på bygglovansökan), att ta del av hos Plan- och byggenheten.

Även om vi vid en första granskning bedömer att det är möjligt att ge bygglov med liten avvikelse, kan det bli avslag efter att vi sammanvägt alla synpunkter. Ett annat ändamål än vad detaljplanen tillåter, till exempel industri inom en plan för bostäder, kan aldrig behandlas som en liten avvikelse.

Om du vill bygga utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Om du ska bygga utanför detaljplanelagt område, finns det möjligheter att utföra vissa åtgärder på fastigheter för en- och tvåbostadshus, utan att du behöver ansöka om bygglov. Olika bestämmelser gäller om din fastighet ligger inom eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Möjligheten att bygga utan bygglov är större för byggnader utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse. Utöver de bygglovfria åtgärder för en- och tvåbostadshus, får du dessutom göra mindre tillbyggnader eller uppföra komplementbyggnader utan bygglov. För att vara bygglovbefriad får till- och nybyggnad inte dominera befintlig bebyggelse. Läs mer på Boverket Länk till annan webbplats. eller hör av dig till oss på kommunen för mer information om just din fastighet.

Om din bygglovsansökan avviker från detaljplanen

Om din bygglovsansökan avviker från detaljplanen är möjligheten att få lov begränsad. Din ansökan kan godkännas under förutsättningen att avvikelsen är liten och att den följer planens syfte. Dina berörda grannar ges då möjlighet att lämna synpunkter, men de har inget veto och kan alltså inte stoppa det beslut som vi på kommunen fattar.

Om lovet, med liten avvikelse, berör många personer (så kallade sakägare) kan kommunen välja att kungöra det i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats., istället för att meddela varje person direkt. Alla handlingar till kungjorda ärenden finns under kungörelsetiden (tiden då du kan lämna synpunkter på bygglovansökan), att ta del av i kommunhuset.

Även om vi vid en första granskning bedömer att det är möjligt att ge bygglov med liten avvikelse, kan det bli avslag efter att vi sammanvägt alla synpunkter. Ett annat ändamål än vad detaljplanen tillåter, till exempel industri inom en plan för bostäder, kan aldrig behandlas som en liten avvikelse.

Om du vill bygga utanför detaljplan, men inom sammanhållen bebyggelse

För byggnader utanför detaljplan, men inom sammanhållen bebyggelse, gäller samma krav på bygglov som inom detaljplanelagt område. Det finns undantag för fasadändringar, till exempel omfärgning av fasad, ta upp eller sätta igen fönster eller dörrar, eller att byta tak- eller fasadmaterial.