Överklaga bygglov

Bygglovshandläggaren fattar beslut om bygglov på delegation av Samhällsbyggnadsnämnden och tar i handläggningen ställning till de synpunkter som inkommit vid så kallande grannyttranden.

När kan jag yttra mig?

När det gäller ett bygglovsärende ska grannar få tillfälle att yttra sig i bland annat följande fall:

  • När förslaget avviker från bestämmelserna i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.
  • När man ska uppföra en ny huvudbyggnad där det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Vid bygglov för ändrad användning av en byggnad (om inte ändringen är av försumbar påverkan för omgivningen).

Som granne har du rätt att yttra dig, men inte rätt att avgöra ärendet. Plan- och byggenheten gör en bedömning om vad som är skäligt med tanke på hur området är bebyggt i övrigt, i vilken grad bygget kan störa grannfastigheter och så vidare. Här bör du komma ihåg att bedömningen främst handlar om farhågor om störningar (skuggning, brandspridning, närhet till fönster med inblick och dylikt) och inte om en byggnads utformning eller hur grannen tidigare betett sig.

Vem är berörd granne?

Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall. När det gäller en byggnads placering i förhållande till tomtgräns (i regel inom 4,5 meter) är det grannar med gemensam tomt- eller fastighetsgräns till den fastighet där byggnadsåtgärden är tänkt att göras som främst ska höras.

Om det gäller en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse blir antalet berörda grannar större.

Att överklaga ett beslut

Om du som granne har lämnat negativa synpunkter på ett ärende och anser att beslutet är felaktigt har du rätt att överklaga beslutet om du är berörd i ärendet. Överklagan ska ske inom tre veckor efter att du har fått del av beslutet.

Ibland kanske du som granne har synpunkter på något som ska byggas utan att du har blivit tillfrågad. Har fastighetsägaren uppfyllt detaljplanens förutsättningar och sökt bygglov eller gjort anmälan har hen rätt att bygga. Grannarnas möjlighet att få rätt vid ett överklagande i sådant fall är inte så stor.

Alla kan överklaga

Plan- och bygglagen ger alla möjlighet att överklaga ett beslut, inom fyra veckor från det att beslutet kungjorts i nättidningen Post och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.. Därefter vinner lovet laga kraft, vilket betyder att beslutet börjar gälla.