Samhällsplanering

Samhällsplanering innebär att styra utvecklingen genom att göra dessa överväganden på ett strukturerat sätt med kunskap om vilka förutsättningar som finns och vilka konsekvenserna skulle kunna bli. Denna kunskap fås bland annat genom att de som påverkas av planeringen involveras och ges chans att påverka.

Planering av den fysiska miljön

Den fysiska miljön runt omkring oss är resultatet av hur vi, samhället, har valt att utforma det. Antingen genom att bebygga platsen eller genom att låta den vara, baserat på olika överväganden. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för den utvecklingen som vi vill ha. Därför är det en viktig politisk fråga att skapa en framtidsvision som planeringen ska sträva efter.

Det betyder att nya områden för bostäder och industrier måste planeras. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel och service kommer att koncentreras till Herrljunga tätort som erbjuder goda pendlingsmöjligheter åt alla håll i regionen.

En levande landsbygd som tar tillvara kommunens natur- och kulturvärden förutsätter även serviceorter som Ljung - Annelund men också en del glesare bebyggelse på landsbygden.

Under rubrikerna till vänster finns information om kommunens planering på olika nivåer och teman.