Detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt dokument som anger vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda fastigheterna i planområdet till.

Vi erbjuder nu även en digital karta för detaljplaner, Herrljunga kommuns karta för detaljplaner. Länk till annan webbplats.

exempel plankarta

Detaljplanen består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförande-beskrivning. Den upprättas av kommunen i samråd med fastighetsägare och andra berörda. Detaljplanen utgör underlag för bygg- mark- och rivningslov och den ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. För bygg- mark- och rivningslov inom områden som saknar detaljplan görs först en bedömning utifrån plan- och bygglagen samt annan lagstiftning.

Innan systemet med detaljplaner infördes 1987 användes stads- byggnads- och avstyckningsplaner för att reglera markanvändningen. I Herrljunga finns flera sådana planer. Dessa gäller som detaljplan tills de upphävs eller ersätts med en ny detaljplan.

Den 1 januari 2015 förändrades processen för att ta fram en detaljplan. Intentionerna med förändringarna är att planprocessen ska bli effektivare. Två olika förfaranden kan användas, standardförfarande och utökat förfarande.

Planbesked

Det är oftast en exploatör eller markägare som ansöker om en ny detaljplan eller en ändring av en gällande plan. I vissa fall är det kommunen som väljer att starta en planprocess. Politikerna i kommunstyrelsen och bygg och miljönämnden beslutar om kommunen ska starta arbetet med en detaljplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen får därefter i uppdrag att göra en utredning och ta fram ett planförslag. Till slut är det kommunfullmäktige eller bygg och miljönämnden som beslutar om det är lämpligt att anta det nya förslaget.