Aspen 8 och 9

Aspen flygbild

Följande plan har vunnit Laga kraft. ”Detaljplan för Herrljunga, Bostäder Aspen 8 och 9 i Herrljunga kommun. Antagen 4 oktober. Vann laga kraft 27 oktober 2017.

Kungörelse

Detaljplan i Herrljunga kommun.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Lagakraftbevis

Bygg- och miljönämnden i Herrljunga den 4 oktober 2017, §51 , antagit ”Detaljplan för Herrljunga, Bostäder Aspen 8 och 9".

Som framgår av här fört diarium har enligt plan- och bygglagen 13:3 inte något överklagande av Bygg- och miljönämndens beslut inkommit inom tre veckor från den dag antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Länsstyrelsen har 2017-10-23 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut.

På grund av ovanstående får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 2017-10-27.

Meddelande

Härmed tillkännages att Bygg- och miljönämnden i Herrljunga den 4 oktober 2017,
§51 , antagit ”Detaljplan för Herrljunga, Bostäder Aspen 8 och9”.

Beslutet får överklagas hos mark- och miljödomstolen inom tre veckor räknat från den 2017-10-05, då antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla. Sista dag för överklagan är 2017-10-26.

Hur man överklagar

Skriv och tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ha. Skicka även med sådant som Ni anser har betydelse för ärendet.

  • Överklagandet skickas till bygg- och miljönämnden, som måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla, annars kan mark- och miljödomstolen inte ta upp Ert överklagande. Sista dag för överklagan är 2017-10-26.
  • Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att ange planärendets fullständiga namn.
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefon­nummer. Om ni anlitar ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen.

Adressen är:
Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga