Bröderna, Sämsholm

Bröderna, Sämsholm

Detaljplanen för Bröderna (del av Sämsholm 2:1 m.fl) i Herrljunga Kommun har av Bygg- och miljönämnden antagits den 12 maj 2015 § 33.

Kungörelse

Laga kraft

På grund av Länsstyrelsens beslut den 28 augusti 2015 om att pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10§ PBL (2010:900)och det senare beslutet 23 november att inte upphäva kommunens antagandebeslut anses kommunens antagandebeslut den 12 maj 2015 §33 vunnit Laga kraft den 23 november 2015.