Bröderna, Sämsholm

Bröderna, Sämsholm

Detaljplanen för Bröderna (del av Sämsholm 2:1 m.fl) i Herrljunga Kommun har av Bygg- och miljönämnden antagits den 12 maj 2015 § 33.

Kungörelse

Laga kraft

På grund av Länsstyrelsens beslut den 28 augusti 2015 om att pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10§ PBL (2010:900)och det senare beslutet 23 november att inte upphäva kommunens antagandebeslut anses kommunens antagandebeslut den 12 maj 2015 §33 vunnit Laga kraft den 23 november 2015.

Handlingar för detaljplanen finns tillgängliga hos Plan-och byggenheten, Torget 1, Herrljunga alla vardagar mellan kl. 9.00-12.00 -- 13.00-15.00.