Horsby

Horsby

Detaljplan för Horsby 2:60 m fl. Herrljunga kommun, antagen detaljplanen den 3 september 2013.

Kungörelse

Detaljplan i Herrljunga kommun Följande plan har vunnit Laga kraft. Detaljplan för Horsby 2:60 m fl i Herrljunga kommun. Antagen 3 september 2013 av kommunfullmäktige. Vann laga kraft 10 juli 2014.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Laga kraft

Detaljplan för Horsby 2:60 m fl. Herrljunga kommun, Västra Götalands län Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen 3 september 2013 § 103.

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats till Länsstyrelsen, Rättsenheten, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

På grund härav får Mark- och miljööverdomstolens beslut anses ha vunnit laga kraft den 10 juli 2014.

Bygg- och miljönämnden

Detaljplanen syftar till att utveckla ett område för bostadsbebyggelse, huvudsakligen i form av markbostäder samt i viss omfattning lägenheter i flerbostadshus. Området kan, utöver befintliga bostadshus med sammanlagt sju lägenheter rymma ytterligare ca 75 lägenheter, varav ca 45 i form av friliggande villor, ett tiotal radhus och ca 20 mindre lägenheter i flerbostadshus.

Bostadskvarteren är utformade med mellanliggande naturpartier så att flertalet tomter gränsar mot naturområden där befintlig vegetation bevaras efter gallring.

Planområdet är avgränsat så att kontakten mellan befintlig, angränsande bebyggelse och skogen söder om tätorten, som är ett frekventerat strövområde, inte hindras.

Utbyggnad kan ske etappvis med början i väster. Ytterliggare etapper kan komma att aktualiseras söder om planområdet.