Kvarteret Lövsångaren

Lövsångaren

Detaljplan för del av Herrljunga 6:3, Kvarteret Lövsångaren i Herrljunga Kommun.

Samråd

Förslag till detaljplan för del av Herrljunga 6:3, Kvarteret Lövsångaren. Planområdet är beläget i sydöstra delen av Herrljunga tätort (så kallade Harabergsområdet).
Planområdets yta är ca 4 200 m2.

Planens syfte är att ändra och utvidga detaljplanen för Prästegården (antagen 1978-02-23) för ny bostadsbebyggelse.

Föreslagen bebyggelse ger tillskott till utbudet av bostäder i Herrljunga tätort och bidrar till att uppfylla utvecklingsplanens mål om ökat antal invånare. Planen möjliggör att nya bostadshus kan uppföras i anslutning till äldre bebyggelse av liknande storlek och typ.

Underrättelse

Handlingar för detaljplanen finns tillgängliga på Bygg- och miljöförvaltningen.