Kvarteret Styrbjörn 1 och 2

Kvarteret Styrbjörn

Detaljplan för kvarteret Styrbjörn 1, 2 och 3 Herrljunga kommun, Västra Götalands län.

Tillkännagivande

Laga kraft

Kommunfullmäktige har antagit 3 februari 2016 § 3.

Såvitt framgår av här fört diarium har enligt 13 kap 2 § PBL inte något överklagande av beslutet kommit in till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagivits på kommunens anslags- tavla.

På grund härav får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 26 februari 2016.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.