Linden

Linden, byggnad

Detaljplan för kvarteret Linden i Herrljunga kommun.

Kungörelse

Följande plan har vunnit Laga kraft. Detaljplan för kvarteret Linden i Herrljunga kommun. Antagen 17 juni 2014 § 93 . Laga kraft 15 juli 2014. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Laga kraft

Detaljplan för Kvarteret Linden, Herrljunga kommun, Västra Götalands län Kommunfullmäktige har antagit planen 17 juni 2014 § 93. Såvitt framgår av här fört diarium har enligt 13 kap 2 § PBL inte något överklagande av beslutet kommit in till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. På grund härav får kommunens antagandebeslut anses ha vunnit laga kraft den 15 juli 2014.

Bygg- och miljönämnden

Detaljplanen syftar i första hand till att, i områdets västra del, uppföra en byggnad i fem plan för bostadsändamål. Byggnaden kan inrymma ca 20 lägenheter. Garage/carport och parkering utförs i markplan inom fastigheten.